ข้อมูลตามนโยบายของรัฐบาล

 

รายละเอียด PDF
 1) การขับเคลื่อนนโยบายการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์
 2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
 3) การใช้สหกรณ์เป็นกลไกในการบริหารการจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
 4) นโยบายรัฐบาลที่ใช้สหกรณ์เป็นกลไกในการแก้ปัญหาด้านราคาสินค้าเกษตร

ศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์
เลขที่ 12 ถนนกรุงเกษมแขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท์ 0-2281-8621,0-2281-5519 และ 0-2281-1900 , 0-2282-2922 ต่อ 609,610
โทรสาร 0-2281-0004 , 0-2281-8621