วิสัยทัศน์


เป็นหน่วยงานที่ให้บริการ ด้านข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ภาครัฐ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและบุคคลทั่วไป อย่างถูกต้อง รวดเร็วและทันสมัย


 พันธกิจ


1. พัฒนาข้อมูล และสารสนเทศให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน พร้อมที่จะให้บริการหน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และบุคคลทั่วไป
2. สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัยให้แก่สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
3. พัฒนาการให้บริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศแก่ภาครัฐ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และบุคคลทั่วไป ให้เกิดความพึงพอใจ
4. พัฒนาระบบงานสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
5. จัดหา ปรับปรุง พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฯ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. พัฒนาบุคลากรของศูนย์สารสนเทศให้มีความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และมีความสุขในการปฏิบัติงาน
7. พัฒนาการทำงานเป็นทีม


 


ศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์
เลขที่ 12 ถนนกรุงเกษมแขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท์ 0-2281-8621,0-2281-5519 และ 0-2281-1900 , 0-2282-2922 ต่อ 609,610
โทรสาร 0-2281-0004 , 0-2281-8621