Consumer

 

 

 1138515614 โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์
     5 72 เอกสารประกอบการประชุม Conference วันที่ 15 มิถุนายน 2563 

 

1138515614  แนวทางการปฏิบัติงานโครงการบูรณาการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาศักยภาพร้านสหกรณ์ไทย
      5 72  คำแนะนำ

 

1138515614  โครงการบัตรสมาชิกสหกรณ์ Co-Op Member Card ผ่านเครื่อง Mobile EDC
    5 72  เอกสารนำเสนอโครงการบัตรสมาชิกสหกรณ์ Co-Op Member Card ผ่านเครื่อง Mobile EDC
    5 72  เอกสารสมัครบัตรสมาชิกสหกรณ์ Co-Op Member Card
         5 03  ตัวอย่างร่างหนังสือตอบตกลงเข้าร่วมบริการ
         5 03  เอกสารประกอบการเข้าร่วมบริการ
         5 03  ตัวอย่างร่างหนังสือนำส่งสาขา
         5 03  ตัวอย่างทะเบียนสมาชิกทำบัตร Co-Op 

         

1138515614  การกำหนดระเบียบว่าด้วยการดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
      5 72 หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
      5 72 คำแนะนำการกำหนดระเบียบว่าด้วยการดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
      5 72 ร่างระเบียบสหกรณ์... จำกัด ว่าด้วยการดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ...