Service

 

 

ปี พ.ศ. 2562


 

1138515614  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารจัดการหนี้ของสมาชิกสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง
     ในวันที่ 2-3 เมษายน 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส ริเวอร์ไซต์  จ.นนทบุรี
เอกสารประกอบการบรรยาย 
5 72หัวข้อวิชาการบริหารจัดการหนี้ของสหกรณ์ (อ.สุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์) 
5 72
หัวข้อวิชาการบริหารจัดการหนี้ของสหกรณ์ (อ.สุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์) PowerPoint
5 72หัวข้อวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้ (อ.บรรจบ สงฤทธิ์) PowerPoint
5 72หัวข้อวิชาแนวทางบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจสินเชื่อ (อ.สุนทรี ศรีโยธี) PowerPoint   
5 72หนังสือแจ้งแนวทางการปฏิบัติงาน
5 72QR Code แนวทางการปฏิบัติงาน
5 72หนังสืออนุมัติโครงการ
5 72โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

 

 


ปี พ.ศ. 2561

 

1138515614 กรอบแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงให้มีประสิทธิภาพ
     5 72  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
     5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 1
     5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 2
     5 72  กรอบแนวทางฯ

 

 

 


 

ปี พ.ศ. 2560

 

1138515614  คู่มือ โครงการเสริมสร้างคุณภาพการให้บริการของสหกรณ์บริการรูปแบบสหกรณ์เดินรถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
      5 72  หนังสือแจ้งหน่วยงานดำเนินการ
       5 72  คู่มือการดำเนินงาน "โครงการเสริมสร้างคุณภาพการให้บริการ"       

 

1138515614 คำแนะนำโครงการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของสหกรณ์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประเภทสหกรณ์บริการ
    การส่งเสริมสหกรณ์บริการเดินรถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ดาวน์โหลด) 

1138515614แบบรายงานบริการเดินรถ

1138515614 ข้อมูลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ โรงแรมริเวอร์ไซค์ กรุงเทพฯ
    วันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2558 
   bullet blueคำแนะนำโครงการ
   bullet blue เอกสารประกอบการบรรยาย
   bullet blue แบ่งกลุ่มระดมความคิด


1138515614แบบรายงานผลการดำเนินงาน โครงการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของสหกรณ์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    ประเภทสหกรณ์บริการ 
(กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการจัดทำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์บริการ)  (ดาวน์โหลด)