A2  

 

 ฐานข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

1138515614  รายงานปริมาณธุรกิจและผลการดำเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
1138515614  รายงานฐานะทางการเงินล่าสุดของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
1138515614  รายงานฐานะการเงินแบบเปรียบเทียบปีที่นำส่งข้อมูล ปีล่าสุด และปีก่อนของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
1138515614  ข้อมูลทางการเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ในรอบ 5 ปี (พ.ศ.2556 - 2560)
1138515614  ข้อมูลทางการเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ในรอบ 5 ปี (พ.ศ.2556 - 2560) พร้อมกราฟ
1138515614  สารสนเทศทางการเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 

 

1138515614 แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสู่มาตรฐานองค์กรทางการเงินและสวัสดิการชุมชน

 

 1138515614 บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผ่านกิจการสหกรณ์
    ระหว่างสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
    1. ตัวอย่างนโยบายและระเบียบวิธีการด้าน AML-CTPF
    2. ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติด้าน AML-CTPF ของสหกรณ์
    3. ตัวอย่างนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ปกอ.
    4. ขั้นตอนการรับสมัครสมาชิก-รับทำธุรกรรมกับผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว
    5. ตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงด้าน AML-CFT ของสมาชิก-ผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว
    6. ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงด้าน AML-CFT สำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางบริการ
    7. ตัวอย่างรายงานผลการประเมินความเสี่ยงด้าน AML-CFT ภายในองค์กร
    8. กระดาษทำการตรวจสอบภายในด้าน AML-CFT

 

 

1138515614  Conference เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
      และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ปปง.) 
      template upgrd icon หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
      template upgrd icon หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่1และพื้นที่ 2
      template upgrd icon โครงการ
      template upgrd icon VDO Conference
      template upgrd icon สรุปจำนวนสหกรณ์ที่เข้ารับฟัง Conference
      template upgrd icon เอกสารบรรยาย
            5 72 การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ
            5 72 กฎกระทรวง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

 

 1138515614  การดำเนินการโครงการส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นองค์กรทางการเงินและสวัสดิการชุมชน
      template upgrd icon คู่มือการประเมินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นองค์กรทางการเงินและสวัสดิการชุมชน
      template upgrd icon สรุปผลการดำเนินการโครงการ

 

 

kk

template upgrd icon กลุ่มพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พร้อมทีมงานชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นองค์กรทางการเงิน
     และสวัสดิการชุมชนที่เข้มแข็ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
       5 72 
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 จังหวัดศรีสะเกษ
       5 72 วันที่ 26 มิถุนายน 2561 จังหวัดเชียงใหม่ 
       5 72 วันที่ 27 มิถุนายน 2561 จังหวัดเชียงราย 
       5 72 วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 จังหวัดสงขลา 
       5 72 วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 จังหวัดลำปาง