Credit

 

 

1138515614  ประกาศคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์  new icon animated

 

1138515614  วันที่ 4-5 เมษายน 2562 ขอเชิญร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์
      เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก  ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส ริเวอร์ไซต์ จ.นนทบุรี
     5 72 หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 
     5 72 การบริหารการเงินส่วนบุคคล
     5 72 แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์และผลักดันสหกรณ์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินแก่สมาชิก
     5 72 สรุปประเด็นโครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์

 

 1138515614 แบบสำรวจยอดหนี้เงินกู้คงเหลือ 
     5 72 คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ  (กรอกข้อมูลภายในวันที่ 10 มกราคม 2562)

 

1138515614 ส่งคำแนะนำการส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินแก่สมาชิก
     5 72  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
     5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 1
     5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 2
     5 72  คำแนะนำการส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินแก่สมาชิก
    5 72  โครงการส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินแก่สมาชิก (ตัวอย่าง)
    5 72  โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ด้วยวิธีการสหกรณ์ (ตัวอย่าง)
    5 72  แบบรายงานการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินแก่สมาชิก

 

1138515614 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนักการเงิน

1138515614 โครงการสร้างระบบคุ้มครองทางการเงินแก่สหกรณ์ออมทรัพย์

1138515614 แบบรายงานข้อมูลทางการเงิน
     5 72  บันทึกการจัดทำแบบรายงานทางการเงิน
     5 72  แบบรายงานข้อมูลทางการเงิน แบบที่ 1 - แบบที่ 4
     5 72  แบบสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ แบบที่ 5
     5 72  ตัวอย่างแบบรายงานข้อมูลทางการเงิน

 

1138515614  คู่มือ โครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก 
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

      5 72  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด/สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพฯ พื้นที่ 1 พื้นที่ 2
      5 72  คู่มือโครงการฯ
      5 72  แบบรายงานการดำเนินงานโครงการฯ

 

1138515614 โครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก รุ่นที่ 2
      เมื่อวันที่ 21-23 ธันวาคม 2559  ณ โรงแรมเอบีน่าเฮาส์ ถ.วิภาวดีรังสิต  กรุงเทพฯ
    5 72  แนวทางส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์
    5 72  การบริหารสินเชื่อส่วนบุคคล
    5 72 
การทบทวนวงเงินสินเชื่อสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์
    5 72  การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
(ไฟล์ 1)  (ไฟล์ 2)
    5 72  
สิทธิ์หน้าที่ผู้ใช้บริการทางการเงิน
    5 72  
การบริหารองค์กรการเงินที่เข้มแข็งและยั่งยืน
    5 72  
แนวทางการปฏิบัติหลังการอบรมโครงการ   
    5 72  การบริหารจัดการเงินส่วนบุคคล
    5 72  ประเมินความรู้ทางการเงิน
    5 72  โปรแกรมคำนวณเงินออม
    5 72  โปรแกรมคำนวณเงินกู้
    5 72  คลังวิดีโอความรู้ทางการเงิน
    5 72  วิดีทัศน์การวางแผนทางการเงิน
    5 72  งบดุลส่วนบุคคล

 

1138515614  โครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก รุ่นที่ 1
     เมื่อวันที่ 24-26 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ
     5 72 การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน Assets and Liability Management
     5 72 เคล็ดลับสู่ความสำเร็จกับการลงทุนส่วนบุคคล 
     5 72 รอบรู้เรื่องธนบัตรไทย
     5 72 ธนาคารแห่งประเทศไทยกับบทบาทการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
     5 72 สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน 
     5 72 ภัยทางการเงิน
     5 72 งบดุลชีวิต 
     5 72 Practice

 

1138515614  โครงการอบรมผู้บริหารของสหกรณ์ยุคใหม่ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559
       5 03 วันที่ 11 พฤษภาคม 2559
       5 72 สหกรณ์มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไร
       5 72 ขอบเขตการประกอบธุรกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์
       5 72 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการในการกำกับดูแลกิจการ Board Role in Corporate Governance
       5 72 ความรู้เกี่ยวกับกองทุนรวม 1
       5 72 ความรู้เกี่ยวกับกองทุนรวม 2
       5 03 วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
       5 72 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ Operational Risk
       5 72 การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
      5 03 วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
       5 72 การบัญชีเพื่อการบริหาร 1 (วิเคราะห์งบการเงิน)
       5 72 การบัญชีเพื่อการบริหาร 2 (วิเคราะห์งบการเงิน)
       5 72 ตัวอย่างงบการเงิน
       5 72 ประโยชน์ของการใช้ข้อมูลเครดิต

 

1138515614 สรุปการดำเนินงานโครงการอบรมผู้บริหารของสหกรณ์ยุคใหม่ รุ่นที่ 3   
     5 72  สรุปผลการดำเนินงานโครงการสัมมนาเรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามมาตราการในการดำเนินธุรกรรมการเงิน
           ของสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ
           ว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับกรมส่งเสริมสหกรณ์และ
           กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (Download 1)  (Download 2)  

    5 72  สรุปการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดระดับความเสี่ยง
          ของสหกรณ์ออมทรัพย์  (Download 1)  (Download 2)

   5 72  สรุปการดำเนินงานโครงการอบรมผู้บริหารของสหกรณ์ยุคใหม่ รุ่นที่ 2  (Download 1)  (Download 2)

 

 

1138515614  โครงการอบรมผู้บริหารของสหกรณ์ยุคใหม่ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2558
       5 03 วันที่ 9 กันยายน 2558
       5 72 สหกรณ์มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไร
       5 72 การกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
       5 72 การบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ 1
       5 72 การบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ 2
       5 03 วันที่ 10 กันยายน 2558
       5 72 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ Operational Risk
       5 72 ความเสี่ยงด้านเครดิต
       5 72 การบริหารสภาพคล่องและการลงทุน
      5 03 วันที่ 11 กันยายน 2558
       5 72 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการในการกำกับดูแลกิจการ 1
       5 72 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการในการกำกับดูแลกิจการ 2
       5 72 ประโยชน์ของการใช้ข้อมูลเครดิต 1
       5 72 ประโยชน์ของการใช้ข้อมูลเครดิต 2

 

1138515614  โครงการอบรมผู้บริหารของสหกรณ์ยุคใหม่ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2558
       5 72 สหกรณ์มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไร
       5 72 การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ 1
       5 72 การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ 2
       5 72 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการในการกำกับดูแลกิจการ 1
       5 72 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการในการกำกับดูแลกิจการ 2
       5 72 Credit Risk
       5 72 Liquidity Risk
       5 72 Operational Risk
       5 72 ชีวิตการเงินดี มีได้ถ้าช่วยกัน 1
       5 72 ชีวิตการเงินดี มีได้ถ้าช่วยกัน 2 
       5 72 ชีวิตการเงินดี มีได้ถ้าช่วยกัน 3