3 

 

 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

 

1138515614 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 18/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาลระดับกรม
1138515614 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 92/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาลระดับกรม (แก้ไขเพิ่มเติม)

 

1138515614 จำนวนของสหกรณ์ที่พัฒนาความเข้มแข็ง สหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ จำนวน 823 สหกรณ์

 

1138515614 การดำเนินงานส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    5 72  หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1106/40 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562
    5 72  แนวทางการดำเนินงานสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปี 2562
    5 72  หลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล (ฉบับปรับปรุง 9 หลัก)
    5 72  แบบรายงานการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปี 2562
    5 72  แบบรายงานผลการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปี 2562
    5 72  แบบคำนวณคะแนนสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปี 2562 (9 หลัก)
    5 72  แบบคำนวณคะแนนสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปี 2562 (บางหลัก 
     5 72  PowerPoint สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปี 2562

 

 

 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

1138515614  ตัวอย่างแผนเพิ่มประสิทธิภาพภารกิจหลัก
1138515614  ตัวอย่างคู่มือการปฏิบัติงาน
1138515614  ตัวอย่างนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี

 

1138515614  ตัวอย่างเอกสารประกอบการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
     5 72  หลัก 2 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
     5 72  หลัก 3.6 คำบรรยายลักษณะงาน
     5 72  หลัก 4.2 
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน แบบมอบหมายงาน
     5 72  หลัก 4.2 คำรับรองตัวชี้วัดรายบุคคล
     5 72  หลัก 4.3 ระบบการควบคุมภายในของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
     5 72  หลัก 5.2 กฏบัตร
     5 72  หลัก 5.2 ระบบการควบคุมภายใน
         

 

 

1138515614 ข้อมูลเพิ่มเติม สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล  
     5 72 การประเมินความพึงพอใจตามหลักเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 
     5 72 ข้อร้องเรียนตามหลักเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

 

1138515614 Conference สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล วันที่ 5 เมษายน 2561 
     5 72 สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล (ช่วงที่ 1) 
     5 72 สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 9 หลัก (ช่วงที่ 2)
     5 72 สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล บริบท (ช่วงที่ 3)
     5 72 ผู้ตรวจสอบกิจการและคณะทำงานควบคุมภายใน 
     5 72 คำถามคำตอบจากการประชุม Conference

 

1138515614  หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1106/309 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561
1138515614  คำแนะนำสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
1138515614  หลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล (ฉบับปรับปรุง 9 หลัก)
1138515614  การปรับปรุงหลักเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลเพิ่มเติม 9 หลัก
1138515614  แบบรายงานการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปี 2561
1138515614  แบบคำนวณคะแนนสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปี 2561 (ปรับปรุง)
1138515614  แบบคำนวณคะแนนสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปี 2561 (บางหลัก) 

 

 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560


1138515614 หลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล (ฉบับปรับปรุง 4 หลัก) 

1138515614 การปรับปรุงหลักเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลเพิ่มเติม

1138515614  PowerPoint ตัวอย่างขั้นตอนกระบวนการดำเนินการตามหลักสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
      5 72สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด
      5 72สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด

 1138515614สหกรณ์สีขาว 4 ภาค 

1138515614แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
    5 72 
หนังสือถึงสำนักงานสหกรณ์จังหวัด
    5 72 
หนังสือถึงสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
    5 72 
หนังสือถึงสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
    5 72 
แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
    5 72 
หลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
    5 72 
แบบรายงานการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปี 2560
    5 72 
แบบรายงานผลการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปี 2560
    5 72 
รายชื่อสหกรณ์ที่สมัครเข้าร่วมโครงการสหกรณ์ขีขาวด้วยธรรมาภิบาล  
    5 72 
แบบคำนวณคะแนนสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

1138515614 โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
1138515614 รายละเอียดงบประมาณโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปี 2560
1138515614 รายชื่อสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปี 2560
1138515614 แผนปฏิบัติงานโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปี 2560
1138515614 คู่มือการจัดทำคำรับรองการปฎิบัติงานระหว่างคณะกรรมการดำเนินการกับฝ่ายจัดการสหกรณ์
1138515614แจ้งแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

1138515614 แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมธรรมาภิบาลและการควบคุมภายในของสหกรณ์
1138515614 ผลการประเมินธรรมาภิบาล

 

ธรรมมาภิบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

1138515614 สรุปรายงานผลการประเมินธรรมาภิบาล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (Download
1138515614 ผลการประเมินธรรมาภิบาล ครั้งที่ 1 ปี 2558 (Download)
1138515614 แบบประเมินธรรมาภิบาล (Download)
1138515614 แบบคำนวณสรุปธรรมาภิบาล (Download)
   

 

 

 

ธรรมาภิบาล  หรือ  Good Governance  หรือ  การกำกับดูแลกิจการที่ดี

 

การบริหารจัดการบ้านเมือง  สังคม  องค์กร  สถาบัน  หรือธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  (Honesty)  ความเปิดเผยโปร่งใส (Transpareney)  ความรับผิดชอบและรับรองที่ตรวจสอบได้  (Accountability)  ความชอบธรรม  ยุติธรรม  (Fairncss)  ความมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ  (Quality  and  Efficiency)  และการมีมาตรฐาน  คุณธรรม  จริยธรรม  เป็นการทั่วไป  (General  Ethical  and Moral  Standard) เป็นหลักที่มีคุณค่าและสำคัญมาก  จึงควรที่จะนำมาปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมทั้งด้านการเมือง  การปกครอง  เศรษฐกิจ  ธุรกิจ  สังคม สาธารณสุข  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  สิ่งแวดล้อม  เพื่อนำพาให้สังคมไทย  ธุรกิจไทย  โดยรวมมีความเข้มแข็งมั่นคงและเจริญก้าวหน้า  สำหรับธุรกิจนั้น  หลักธรรมาภิบาล  คือ  หัวใจในการดำเนินธุรกิจที่มีผลต่อทุกฝ่ายให้ได้รับผลประโยชน์ที่ยุติธรรม  ตั้งแต่ตัวผู้บริหาร  ผู้ถือหุ้น  เจ้าหน้าที่สหกรณ์  ลูกค้า  รวมถึงสังคมและประเทศชาติ

ดังนั้น  เมื่อสหกรณ์เป็นธุรกิจรูปแบบหนึ่ง  ธรรมาภิบาลในสหกรณ์  หมายถึง  การบริหารกิจการของสหกรณ์ให้เป็นไปอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส  มีความรับผิดชอบ  สร้างการมีส่วนร่วม  และมีการใช้กระบวนการบริหารจัดการ  เพื่อให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  คุ้มค่า  และโดยประหยัด  เป็นผลให้เกิดประโยชน์สูงสุด  แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม  เพื่อให้สหกรณ์สามารถดำเนินงานประสบความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมั่นคง  ส่งผลให้สหกรณ์เป็นที่เชื่อถือและยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

 

 

การสร้างธรรมาภิบาลในสหกรณ์ (ดาว์นโหลด)

 

1138515614 PowerPoint ตัวอย่างขั้นตอนกระบวนการดำเนินการตามหลักสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
    5 72 1.หลักประสิทธิผล
    5 72 2.หลักประสิทธิภาพ
    5 72 3.หลักการตอบสนอง
    5 72 4.หลักภาระรับผิดชอบ
    5 72 5.หลักความโปร่งใส
    5 72 6.หลักการมีส่วนร่วม
    5 72 7.หลักการมอบอำนาจ
    5 72 8.หลักนิติธรรม
    5 72 9.หลักความเสมอภาค