2

 

 

 

 

pro1

 

1138515614 โปรแกรมคำนวณสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ปี 2561/2562  
     5 72  โปรแกรมคำนวณคะแนน

1138515614 โปรแกรมคำนวณสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ปี 2560/2561  
     5 72  โปรแกรมคำนวณคะแนนสหกรณ์ 
     5 72  โปรแกรมคำนวณคะแนนกลุ่มเกษตรกร

 


 

 

1138515614   การดำเนินการคัดเลือกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเสนอเข้ารับการคัดเลือก
      เป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562/2563
       5 72 หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
       5 72 หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
       5 72 หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
       5 72 คำแนะนำการปฏิบัติงานฯ

 

1138515614  คำแนะนำการปฏิบัติงานการดำเนินการคัดเลือกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเสนอเข้ารับการคัดเลือก
      เป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562/2563
  (คลิ๊ก เพื่อดาวน์โหลด)   

 

1138515614  ผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2562   
     5 72หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
     5 72ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2562 ประกาศ ณ วันที่ 22 ม.ค. 2562
    

 

 

 

 

สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561

1. สหกรณ์การเกษตร ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง จำกัด
    ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
2. สหกรณ์โคนม ได้แก่ สหกรณ์โคนมไทย - เดนมาร์ค (ลำพญากลาง) จำกัด 
    ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

3. สหกรณ์นิคม ได้แก่ สหกรณ์นิคมคลองสวนหมาก จำกัด
    ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 

4. สหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเสม็ดจวนพัฒนา จำกัด 
    ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จำกัด 
    ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

6. สหกรณ์ร้านค้า ได้แก่ ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำกัด 
    ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

7. สหกรณ์บริการ ได้แก่ สหกรณ์สี่ล้อเล็กภูเก็ต จำกัด 
    ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

 

 

1138515614 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
    5 72   เรื่อง ผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561 ประกาศ ณ วันที่ 5 เม.ย. 2561  
    5 72   เรื่อง แก้ไขชื่อสาขา/ประเภท การคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประกาศ ณ วันที่ 5 ก.พ. 2561   
    5 72   เรื่อง การคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประกาศ ณ วันที่ 22 ส.ค. 2559

 


1138515614 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
    5 72    เรื่อง ผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2561 ประกาศ ณ วันที่ 31 ม.ค. 2561

 

 

1138515614 การดำเนินการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์
     และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561/2562
     5 72 หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 
     5 72 หนังสือถึงสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 1
     5 72 หนังสือถึงสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 2
     5 72 คำแนะนำการปฏิบัติงาน

 

 

1138515614 การดำเนินการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์
     และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560/2561
     5 72 หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 
     5 72 หนังสือถึงสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 1
     5 72 หนังสือถึงสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 2
     5 72 ตารางเปรียบเทียบหลักเกณฑ์เดิมและหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่
     5 72 คำแนะนำการปฏิบัติงาน

  

 1138515614 ประวัติและผลงานเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ
      และปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2560

 

 1138515614 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
     เรื่อง ผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560

1138515614 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์
     เรื่อง ผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรดีเด่น ระดับภาค ประจำปี พ.ศ.2560 

 

 

สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560

1. สหกรณ์การเกษตร ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด
    ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
2. สหกรณ์โคนม ได้แก่ สหกรณ์โคนมพิมาย จำกัด 
    ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

3. สหกรณ์นิคม ได้แก่ สหกรณ์นิคมเนินมะปราง จำกัด
    ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 

4. สหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินชากังราว จำกัด 
    ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด 
    ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

6. สหกรณ์ร้านค้า ได้แก่ ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลพัทลุง จำกัด 
    ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านป่าชิง จำกัด 
    ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

 

 

 

ประจำปี พ.ศ. 2559/2560     

1138515614  การคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2559/2560
      พื้นที่1 l พื้นที่2 l ผู้ว่าราชการจังหวัด

1138515614  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร  
     และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ

1138515614  คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 638/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร
      
สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ


1138515614 เกณฑ์การคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นประจำปี พ.ศ.2559/2560 

 

 สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559

1. สหกรณ์การเกษตร ได้แก่ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด 
    ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลหินดาด อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร
2. สหกรณ์นิคม ได้แก่ สหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด 
    ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

3. สหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณ จำกัด
    ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 

4. สหกรณ์บริการ ได้แก่ สหกรณ์เดินรถกระทุ่มแบน จำกัด 
    ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
5. สหกรณ์ร้านค้า ได้แก่ ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จำกัด 
    ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

6. สหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด 
    ที่ทำการสหกรณ์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเขื่อนเพชรโค้งข่อย จำกัด 
    ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

 

 

 ประจำปี พ.ศ. 2558/2559  

1138515614  ขอความอนุเคราะห์รายชื่อประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น
      
เป็นวิทยากรร่วมในงานสัมมนาทางวิชาการฯ พร้อมทั้งขอบทความเกี่ยวกับสาระที่จะนำเสนอฯ
      
(ดาวน์โหลด)  (แบบตอบรับ)

1138515614   การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็น "นักสหกรณ์ที่มีคุณค่า" และสหกรณ์ที่สมควรได้รับการยกย่อง
     เป็น "สหกรณ์ที่มีคุณค่า" ประจำปี 2559  
(ดาวน์โหลด) 

1138515614 แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าร่วมและผู้ประสานงานในโครงการฝึกซ้อมเกษตรกรฯ 
     เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล ประจำปี 2559  
(แบบ1)  (แบบ2)

1138515614  เอกสารประกอบการขอรับการคัดเลือก

1138515614  เกณฑ์การคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558/2559 

 

คำสั่ง / ประกาศ ประจำปี พ.ศ 2559
 
1138515614คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 638/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร
    
สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ

1138515614ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร  
     และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ

1138515614ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น 
     
ระดับภาค ประจำปี 2559

1138515614ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร  
     และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559

1138515614คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 957/2558  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร
      สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559

1138515614คำสั่งคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 
     ประจำปี 2559  ที่ 1/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกร
     
สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559


1138515614รายชื่อสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2517 - 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558

1. สหกรณ์การเกษตร ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด 
    ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 

2. สหกรณ์โคนม ได้แก่ สหกรณ์โคนมไทย – เดนมาร์ค ก.น.ช. หนองรี จำกัด 
    ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 

3. สหกรณ์นิคม ได้แก่ สหกรณ์นิคมห้างฉัตร จำกัด 
    ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 

4. สหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดิน
    บ้านโคกม่วง จำกัด ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 

5. สหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด 
    ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 

6. สหกรณ์ร้านค้า ได้แก่ ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด 
    ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 

7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านทุ่งเลียบ จำกัด 
    ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง


1138515614 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร
     และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2556

1138515614 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร
      และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประกาศ (ฉบับที่ 2) ณ วันที่ 1 เมษายน 2559

1138515614ผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ประจำปี พ.ศ.2555/2556