2

 

 

 

 

pro1

 

1138515614 โปรแกรมคำนวณสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ปี 2563/2564 

    5 72 โปรแกรมคำนวณคะแนนสหกรณ์
    5 72 โปรแกรมคำนวณคะแนนกลุ่มเกษตรกร

 


 1138515614 คำแนะนำการปฏิบัติงานการดำเนินการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นเพื่อเสนอเข้ารับการคัดเลือก
     เป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563/2564  (ดาวน์โหลด 

 

1138515614 ผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาคและระดับชาติ ประจำปี 2563
     5 72 เล่มสรุปผลการคัดเลือก


1138515614 รายชื่อสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 - 2563 

 

1138515614  ผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563   
      5 72ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563

 

 1138515614  ผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2563   
      5 72ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2563 ประกาศ ณ วันที่ 31 ม.ค. 2563

 

1138515614   การดำเนินการคัดเลือกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเสนอเข้ารับการคัดเลือก
      เป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562/2563
       5 72 หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
       5 72 หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
       5 72 หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
       5 72 คำแนะนำการปฏิบัติงานฯ

 

1138515614  คำแนะนำการปฏิบัติงานการดำเนินการคัดเลือกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเสนอเข้ารับการคัดเลือก
      เป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562/2563
  (คลิ๊ก เพื่อดาวน์โหลด)   

 

1138515614  ผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2562   

1138515614 โปรแกรมคำนวณสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ปี 2561/2562  
     5 72  โปรแกรมคำนวณคะแนน

     5 72หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
     5 72ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2562 ประกาศ ณ วันที่ 22 ม.ค. 2562
    

 

  1138515614 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

    5 72   เรื่อง ผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561 ประกาศ ณ วันที่ 5 เม.ย. 2561  
    5 72   เรื่อง แก้ไขชื่อสาขา/ประเภท การคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประกาศ ณ วันที่ 5 ก.พ. 2561   
    5 72   เรื่อง การคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประกาศ ณ วันที่ 22 ส.ค. 2559

 


1138515614 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
    5 72    เรื่อง ผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2561 ประกาศ ณ วันที่ 31 ม.ค. 2561

 

 1138515614 การดำเนินการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์

     และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561/2562
     5 72 หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 
     5 72 หนังสือถึงสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 1
     5 72 หนังสือถึงสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 2
     5 72 คำแนะนำการปฏิบัติงาน

 

 

1138515614 การดำเนินการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์
     และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560/2561
     5 72 หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 
     5 72 หนังสือถึงสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 1
     5 72 หนังสือถึงสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 2
     5 72 ตารางเปรียบเทียบหลักเกณฑ์เดิมและหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่
     5 72 คำแนะนำการปฏิบัติงาน

  

 1138515614 ประวัติและผลงานเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ
      และปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2560

 

 1138515614 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
     เรื่อง ผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560

1138515614 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์
     เรื่อง ผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรดีเด่น ระดับภาค ประจำปี พ.ศ.2560 

 

 

ประจำปี พ.ศ. 2559/2560     

1138515614  การคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2559/2560
      พื้นที่1 l พื้นที่2 l ผู้ว่าราชการจังหวัด

1138515614  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร  
     และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ

1138515614  คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 638/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร
      
สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ


1138515614 เกณฑ์การคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นประจำปี พ.ศ.2559/2560 

 ประจำปี พ.ศ. 2558/2559  

1138515614  ขอความอนุเคราะห์รายชื่อประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น
      
เป็นวิทยากรร่วมในงานสัมมนาทางวิชาการฯ พร้อมทั้งขอบทความเกี่ยวกับสาระที่จะนำเสนอฯ
      
(ดาวน์โหลด)  (แบบตอบรับ)

1138515614   การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็น "นักสหกรณ์ที่มีคุณค่า" และสหกรณ์ที่สมควรได้รับการยกย่อง
     เป็น "สหกรณ์ที่มีคุณค่า" ประจำปี 2559  
(ดาวน์โหลด) 

1138515614 แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าร่วมและผู้ประสานงานในโครงการฝึกซ้อมเกษตรกรฯ 
     เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล ประจำปี 2559  
(แบบ1)  (แบบ2)

1138515614  เอกสารประกอบการขอรับการคัดเลือก

1138515614  เกณฑ์การคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558/2559 

คำสั่ง / ประกาศ ประจำปี พ.ศ 2559
1138515614คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 638/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร
    
สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ

1138515614ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร  
     และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ

1138515614ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น 
     
ระดับภาค ประจำปี 2559

1138515614ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร  
     และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559

1138515614คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 957/2558  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร
      สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559

1138515614คำสั่งคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 
     ประจำปี 2559  ที่ 1/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกร
     
สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559


1138515614 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร
     และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2556

1138515614 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร
      และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประกาศ (ฉบับที่ 2) ณ วันที่ 1 เมษายน 2559

1138515614ผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ประจำปี พ.ศ.2555/2556