มาตรฐานสหกรณ์

 

 ปี พ.ศ.2564

 

template upgrd icon แนวทางการดำเนินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม)
template upgrd icon แนวทางการดำเนินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2564
template upgrd icon ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดระดับมาตราฐานสหกรณ์
     ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564  
template upgrd iconประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2564  
template upgrd iconรายงานผลการดำเนินงานการประเมินและจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2564  

 

 

ปี พ.ศ.2563

template upgrd icon แนวทางการดำเนินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2563
template upgrd icon
 แนวทางการดำเนินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)
template upgrd icon Power Point video Conference แนวทางการดำเนินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2563 
template upgrd iconประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2563  

 

ปี พ.ศ.2562

template upgrd icon ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2562  

 

ปี พ.ศ.2561

 template upgrd icon ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2561  

 

การประเมินมาตรฐานสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ประจำปี พ.ศ.2561
template upgrd icon  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
template upgrd icon  แบบรายงานประมาณการ การจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2561

 

การปฏิบัติงาน การส่งเสริมสหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
template upgrd icon  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
template upgrd icon  หนังสือถึงสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
template upgrd icon  หนังสือถึงสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
template upgrd icon  คำอธิบายการปฏิบัติงานตามคำรับรองกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561
template upgrd icon  แบบรายงานผลการจัดมาตฐานสหกรณ์ ปี 2561

 


ปี พ.ศ.2560


template upgrd icon ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2560

การปฎิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ของผู้บริหารส่วนภูมิภาค
และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และ พื้นที่ 2
template upgrd icon  หนังสือถึงสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด
template upgrd icon  หนังสือถึงสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
template upgrd icon  หนังสือถึงสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
template upgrd icon  แบบรายงานมาตรฐานสหกรณ์

template upgrd icon คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์สหกรณ์สู่มาตรฐาน 

template upgrd icon การปฏิบัติงานตามคำรับรองของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2560
      การส่งเสริมสหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์
   

     bullet blue หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด l พื้นที่ 1 l พื้นที่ 2

     bullet blue คำแนะนำการปฏิบัติงานตามคำรับรองกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2560

     bullet blue แบบรายงานผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ปี 2560ปี พ.ศ.2559

 template upgrd icon ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2559
     bullet blueสรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์
    bullet blueรายงานภาพรวมเปรียบเทียบผลการประเมินมาตรฐานสหกรณ์

template upgrd icon  แผนงานปี พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2560 ยกระดับมาตรฐานสหกรณ์   

template upgrd icon การปฏิบัติงานตามคำรับรองของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2559 การส่งเสริมสหกรณ์
      ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์  
      bullet blueหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด l พื้นที่ 1 l พื้นที่ 2
      bullet blueคำแนะนำการปฏิบัติงานตามคำรับรองกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2559 
      bullet blueแบบรายงานผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ปี 2559


 

ปี พ.ศ.2558

template upgrd icon เป้าหมายในการผลักดันสหกรณ์สู่มาตรฐาน ปี พ.ศ.2558

template upgrd icon  แบบรายงานกิจกรรมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน(บูรณาการกรม)
      เป้าหมายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 2557
       และคำขอตั้งงบประมาณ 58    (ดาวน์โหลด)

template upgrd icon ฐานข้อมูลของระบบประเมินการจัดมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2558

template upgrd icon แนวทางการดำเนินงาน เรื่อง มาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2558

template upgrd icon ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2558


ปี พ.ศ.2557

template upgrd icon  Action plan ปี พ.ศ.2557  

template upgrd icon  คำแนะนำการปฏิบัติงานตามคำรับรองตัวชี้วัดที่ 1.2 ปี พ.ศ.2557  

template upgrd icon  แบบรายงานมาตรฐาน ประจำปี พ.ศ.2557  

template upgrd icon  เกณฑ์การประเมินสำนักงานสหกรณ์จังหวัด มาตรฐานสหกรณ์
   

template upgrd icon  ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2557

template upgrd icon ประชุม conferenct (ครั้งที่2)  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557  
    bullet blueการประเมินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2557 
    bullet blueการจัดประชุมทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต 

     

template upgrd icon ประชุม conferenct (ครั้งที่ 1)  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 
    bullet blueแนวทางส่งเสริมสหกรณ์สู่มาตรฐานสหกรณ์ 2557 
    bullet blueแผนปฏิบัติงานประจำปี 2557 
    bullet blueแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัด โครงการพัฒนาสหกรณ์และ  
          กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน (บูรณาการกรม) ประจำปี 2557

        


ปี พ.ศ.2556

template upgrd icon  การกำหนดมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2556 

template upgrd icon  | คำอธิบายการปฏิบัติงานฯ | แบบรายงานประจำปี | แผน 5 ปี | 

template upgrd icon  ผลมาตรฐาน ตัวชี้วัดที่ 1.1 ปี 2556  

template upgrd icon  ผลการจัดระดับมาตรฐาน ปี 56   ปี พ.ศ.2555


template upgrd icon  ผลการจัดระดับมาตรฐาน ปี 55 

template upgrd icon รายงานติดตามผลสำรวจแบบสำรวจมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ย. 55)

template upgrd icon  คู่มือมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี  2554 

template upgrd icon  คำแนะนำการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2553

 


template upgrd icon   ความสำคัญของมาตรฐานสหกรณ์

template upgrd icon   คำแนะนำการส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดระดับมาตรฐานสหกรณ์