เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำบัญชี

 

 

 

 1138515614 การจัดจ้างผู้ทำบัญชีในสหกรณ์ ปี พ.ศ.2560 และ 2561
    5 72  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
    5 72  แผนการจัดจ้างผู้ทำบัญชีในสหกรณ์ ปี พ.ศ.2560-2562
    5 72  แบบรายงานการดำเนินการจัดจ้างผู้ทำบัญชี

 

1138515614 รายงานผลการดำเนินการประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
     โครงการสร้างผู้ทำบัญชีสหกรณ์
     5 72  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
     5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 1
     5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 2
     5 72  สรุปแบบติดตามการเรียนการสอนของสถานศึกษาฯ

 

 

1138515614 การดำเนินการจัดจ้างผู้ทำบัญชีในสหกรณ์ตามแผน 3 ปี (พ.ศ.2560-2562)
     5 72  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
     5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 1
     5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 2
     5 72  แผนการจัดจ้างผู้ทำบัญชีในสหกรณ์ 3 ปี
     5 72  รายชื่อสถานศึกษาเปิดการเรียนการสอนปี 2560 และ 2561

 

 1138515614  แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการทำบัญชีและงบการเงินให้กับสหกรณ์
            (กลุ่มทำบัญชีและงบการเงินไม่ได้)

 

1138515614 สรุปแผนและผลการดำเนินการจัดจ้างผู้ทำบัญชีในสหกรณ์
     5 72หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
     5 72หนังสือถึงสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 1
     5 72หนังสือถึงสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 2
     5 72เจ้าหน้าที่บัญชี แผน และรายชื่อสหกรณ์ ปี 2560

 

1138515614  แนวทางการจัดหาผู้ทำบัญชีสำหรับสหกรณ์ขนาดเล็ก  
      5 72 สรุปผลการดำเนินโครงการ
      5 72 แบบรายงานสรุปรายชื่อผู้ทำบัญชีในสหกรณ์
      5 72 แบบรายงานแผนดำเนินการจัดจ้างผู้ทำบัญชีในสหกรณ์

 

1138515614  แนวทางการจัดจ้างพนักงานบัญชีสหกรณ์ขนาดเล็ก

1138515614  รายชื่อสหกรณ์ที่ไม่มีเจ้าหน้าที่บัญชี 

1138515614  แบบสำรวจช้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้ทำบัญชีสหกรณ์  

1138515614  สรุปผลเจ้าหน้าที่ผู้ทำบัญชี ณ พ.ค. 60

1138515614  สรุปข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้ทำบัญชีสหกรณ์

1138515614  ร่างสัญญาจ้างพนักงานบัญชี