Rescarch

 

 

    5 03   สหกรณ์ดีเด่น  


 

   5 03   มาตรฐานสหกรณ์  


 

   5 03   ธรรมาภิบาล  
      

    5 03 เจ้าหน้าที่ผู้ทำบัญชี 

 

 


 

 5 03  ส่งเสริมสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง 

       5 72  แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ส่งเสริมสหกรณ์
             และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง มาตรการส่งเสริมสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง
 (ดาวน์โหลด)
 

       5 72  การส่งเสริมสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

       5 72  แบบทะเบียนคุมรายงานส่งเสริมสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง

       5 72  การรายงานตามตัวชี้วัดโครงการส่งเสริมสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง

       5 72  ทะเบียนคุมรายงาน "ส่งเสริมสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง"

 

      
    


  5 03 ผลงานทางวิชาการ 

       5 72 การวิเคราะห์วงเงินการกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกันของสหกรณ์  
       5 72 การศึกษา "แนวทางการแก้ไขปัญหาของรถแท็กซี่ที่ประชาชนร้องเรียน" 

      


5 03 บทความทางวิชาการ 

       5 72 บทบาทสหกรณ์ในการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย   
       5 72 จัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างโฉมใหม่ ดีเดย์ วันที่ 1 สิงหาคม 2558


c8

pro3

pro2

pro1