ศูนย์วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ทางการเงินสหกรณ์

 

 

 

ข้าราชการ

  

   

4

  นางสาวกัญญณัช  ดิเรกศิลป์
  ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ทางการเงินสหกรณ์
  วท.ม. (เศรษฐศาสตร์)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  เบอร์ติอต่อ :  081 821 9828
   

10

  นางสาววรนรินร์  อิ้มทับ
  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
  Master of Science
  (Management, Economics and 
Consumer Studies) 
  Wageningen University, th Netherlands
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

11

  นายอิชยา  อุดมกิจแจ่มเลิศ
  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
   Master of science
  (Logistics and supply chain management)

  The University of Warwick

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

y1

 

 

 

นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ