กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า  ชั้น 4

กรมส่งเสริมสหกรณ์

เลขที่ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา

เขตพระนคร กทม. 10200

โทรศัพท์ 0 2282 5604

 โทรสาร 0 2281 8280

                              Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์  02-281-3095  ต่อ 402
สายตรง  02-282-5604
FAX  02-281-8280
อีเมล์กลุ่ม This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์นอกภาคการเกษตร

โทรศัพท์  02-281-3095  ต่อ 560
สายตรง  02-281-9562
FAX  02-281-9562

 

กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์

โทรศัพท์  02-281-3095  ต่อ 410
สายตรง  02-628-5529
FAX  02-281-8280
อีเมล์กลุ่ม This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

กลุ่มพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

โทรศัพท์  02-281-3095  ต่อ 408
สายตรง  02-628-5527
FAX  02-281-0562
อีเมล์กลุ่ม This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

กลุ่มพัฒนาสหกรณ์บริการ

โทรศัพท์  02-281-3095  ต่อ 405
สายตรง  02-281-8200
FAX  02-281-8280
อีเมล์กลุ่ม This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ร้านค้า

โทรศัพท์  02-281-3095  ต่อ 409
สายตรง  02-281-0523
FAX  02-281-8280
อีเมล์กลุ่ม This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

  mapcepo