A5

 

อำนาจหน้าที่

1. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ รวบรวมแผนงาน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของกอง

2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ จัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารงานบุคคลของกอง

3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานบริหารทั่วไปของกอง

4. ควบคุม และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของกอง

5. ติดต่อ ประสานงานและจัดประชุมของกอง

6. ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนงานโครงการและคำรับรองการปฏิบัติราชการของกอง

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

ข้อมูลการติดต่อ

โทรศัพท์  02-281-3095  ต่อ 402
สายตรง  02-282-5604
FAX  02-281-8280
อีเมล์กลุ่ม This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

ข้าราชการ

 

1

    น.ส.พิศมัย  สาเทศ
    หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
    ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) 
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

2

    นางสุภาภรณ์  แก้วเรณู
    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

3

    น.ส.นรันภร  วินิตนนท์
    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

scan0004

    น.ส.กรรณิกา  สุปิน
    เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
    บธ.บ. (การบัญชี)
 

10

  น.ส.สุพัฒตรา  ชวดเปีย
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
  บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
 

y1

  
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
 
   
   

 

 

 

พนักงานราชการ

 

4

    น.ส.นงคราญ  วงค์คำสิน
    นักจัดการงานทั่วไป                            
    บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) 
     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
6     นายธวัชชัย  ผลอำไพ
    เจ้าพนักงานธุรการ

    ปวส. (การบัญชี)

    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

 

 

ลูกจ้างประจำ

 

7
    นางนิดา  ประสาททอง
    พนักงานพิมพ์ ส 4                             
    ศศ.บ. (รัฐศาสตร์บริหารธุรกิจ) 
     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
8    นางสุทธิลักษณ์  ตีระธัญญา
   พนักงานพิมพ์ ส 4
   ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
9    นางชลธิชา  ภมะราภา
   พนักงานเก็บเอกสาร บ2
   มัธยมศึกษาตอนต้น
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.