A7

 

 

อำนาจหน้าที่

1. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการจัดตั้งสหกรณ์ มาตรฐานของสหกรณ์ เพื่อให้การจัดตั้งสหกรณ์
    ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฎหมายสหกรณ์ และเพื่อการจัดมาตรฐานและจัดชั้นสหกรณ์นอกภาคการเกษตร

2. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากร
    สหกรณ์นอกภาคการเกษตร และประชาชนทั่วไป และเพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์นอกภาคการเกษตร
    โดยใช้อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์เพื่อให้เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิก

3. ศึกษา วิเคราะห์และวิจัยในด้านโครงสร้างระบบงาน และระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ดี เพื่อการส่งเสริมพัฒนา
    และเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดและการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์นอกภาคการเกษตรและชุมนุมสหกรณ์

4. ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับการวางแผนอัตรากำลังและการบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่บุคลากรของสหกรณ์นอกภาคการเกษตร
    เพื่อให้เหมาะสมกับขนาดและการดำเนินธุรกิจ

5. กำหนดแผนกลยุทธ์การจัดทำแผนธุรกิจการประเมินความเสี่ยง การควบคุมภายใน การส่งเสริมสหกรณ์ให้มีการบริหารงาน
    ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เหมาะสมกับขนาดและประเภทของสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ชุมนุมสหกรณ์ และเหมาะสม
    กับสภาพเศรษฐกิจและสังคม

6. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อเสนอแนะการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานวัดผลการดำเนินงาน
    และการจัดการข้อมูลของสหกรณ์นอกภาคการเกษตรและชุมนุมสหกรณ์

7. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ชุมนุมสหกรณ์ และสันนิบาตสหกรณ์

8. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ และดำเนินการคัดเลือกสหกรณ์นอกภาคการเกษตร

9. กำกับและติดตามผลการดำเนินงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน

10. จัดทำประเด็น ข้อเสนอ สรุปรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อใช้ประกอบการพัฒนางานของกลุ่ม

11. จัดทำผลงานวิจัย คู่มือการปฏิบัติงาน รายงาน และเอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกลุ่ม

12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
     เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานของกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า บรรลุผลสัมฤทธิ์

 

 

ข้อมูลการติดต่อ

โทรศัพท์  02-281-3095  ต่อ 560
สายตรง  02-281-9562
FAX  02-281-9562

 

อีเมล์กลุ่ม This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
อีเมล์โครงการส่งเสริมสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อีเมล์รายงานการให้ความเห็นขอบกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีสหกรณ์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ข้าราชการ

  

y1    
    ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์นอกภาคการเกษตร
   
   
   
13     นายพนม  สุขศิริ
    นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
    
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   เบอร์ติดต่อ : 089 846 5296
   
14

    นางสุนีย์ คำมา
    นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
   บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
2     นางดวงพร  ฤทธิไชย
    นักวิชาการสหการณ์ชำนาญการ
    บธ.ม.(การจัดการทั่วไป) 
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

6

    นางสาวศุภสิตา  นันทวรรณกร
    นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
    บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร)
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 11     นางสาวณฐมน  ภัทรพลกุล
   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
   บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
15   นางสาวอาภาพร  ธุรี
  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
 วท.บ (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

 

 

พนักงานราชการ

 

 img211     นายศิริเกียรติ  ตั้งใจสมสุข
    นักวิชาการสหกรณ์                                 
    ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
scan0001      นางสาวศิริลักษณ์  รอดหลง
    นักวิชาการสหกรณ์
    
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.