Capture removebg preview

 

กฎกระทรวง คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ หนังสือซักซ้อม

1. กฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน .ศ. 2564 

 

2. รายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่
     2.1 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่  ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 
     2.2 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่เพิ่มเติม ครั้งที่ 1  ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2564 

 

3. ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับประกาศนายทะเบียนสหกรณ์  เรื่อง รายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่ 
    (ผู้ว่าราชการจังหวัด)  (พื้นที่ 1)   (พื้นที่ 2)   

 

4. ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
    และคณะอนุกรรมการการลงทุน พ.ศ. 2564

 

5. การจัดให้มีช่องทางให้สมาชิกสามารถแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียน
    5.1 แนวทางการแนะนำสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจัดให้มีช่องทางให้สมาชิก 
          สามารถแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียนได้อย่างสะดวก 
    5.2 ร่างระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ. ....

 

6. แนะนำแนวทางปฏิบัติในการแสดงรายละเอียดผลประโยชน์และค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ
    และที่ปรึกษาของสหกรณ์   (ผู้ว่าราชการจังหวัด)  (พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2)  

   - ตัวอย่างการเปิดเผยค่าตอบแทน  

 

7. ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

 


 

คู่มือ และอื่นๆ 

 

bullet blueคู่มือปฏิบัติตามกฎกระทรวง อยู่ระหว่างปรับปรุง   (สำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์) 

bullet blueเอกสารนำเสนอสำหรับใช้บรรยายกฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
      และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
พ.ศ. 2564   (ดาวน์โหลด PDF)   (ดาวน์โหลด PowerPoint)  

bullet blueระบบตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร "การเงินการบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์"  

bullet blue แบบรายงานการส่งเสริมตามกฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย
       และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564   (ปรับปรุง)


 

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

 

1. บันทึกแจ้งรายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่
    1.1 สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 , พื้นที่ 2 (ดาวน์โหลด .doc)  (ดาวน์โหลด .pdf)
    1.2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด (ดาวน์โหลด .doc)  (ดาวน์โหลด .pdf)

 

2. คำร้องขอยกเลิกการเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่
    (ดาวน์โหลด .doc)  (ดาวน์โหลด .pdf)

 

3. ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
   (ดาวน์โหลด .doc)  (ดาวน์โหลด .pdf)

 

4. จรรยาบรรณของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
   (ดาวน์โหลด .doc)  (ดาวน์โหลด .pdf)

 

5. หนังสือรับรองตนเองของผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง / แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสหกรณ์/
    กรรมการสหกรณ์/ผู้จัดการสหกรณ์
    (ดาวน์โหลด .doc)  (ดาวน์โหลด .pdf)

 

6. หนังสือแจ้งเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน 
    (ดาวน์โหลด .doc)  (ดาวน์โหลด .pdf)

 

7. หนังสือแจ้งเหดุที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง/แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสหกรณ์/
    กรรมการสหกรณ์/ผู้จัดการสหกรณ์
    (ดาวน์โหลด .doc)  (ดาวน์โหลด .pdf)

 

 


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

call กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์  โทร. 0 2628 5529
call กลุ่มพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน โทร. 0 2628 5527