best coop

 

 

1. แนวทางการดำเนินการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564/2565
    1.1 หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
    1.2 หนังสือถึงสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
    1.3 หนังสือถึงสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
    1.4 คู่มือแนวทางการดำเนินการ

 

2. แบบกรอกข้อมูลกลุ่มเกษตรกรที่เข้ารับการคัดเลือก (ดาวน์โหลด.pdf)  (ดาวน์โหลด.doc)

 

3. แบบกรอกข้อมูลสหกรณ์ที่เข้ารับการคัดเลือก (ดาวน์โหลด.pdf)  (ดาวน์โหลด.doc)

 

4. โปรแกรมคำนวณ
    4.1 โปรแกรมคำนวณคะแนนสหกรณ์ดีเด่น 1
    4.2 โปรแกรมคำนวณคะแนนสหกรณ์ดีเด่น 2
    4.3 โปรแกรมคำนวณคะแนนสหกรณ์ดีเด่น 3
    4.4 โปรแกรมคำนวณคะแนนกลุ่มเกษตรกร