แบบฟอร์มดาวน์โหลด

 

 ฝ่ายบริหารทั่วไป
bullet blue ใบลาพักผ่อน / ใบลาป่วย / ลาประเภทต่างๆ   

มาตรฐานสหกรณ์

bullet blue แบบรายงานการประมาณการ การจัดมาตรฐานสหกรณ์ ปี 2561
bullet blue แบบรายงานการประมาณการ การจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ปี 2561
bullet blue แบบรายงานผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ปี 2561

 

ธรรมาภิบาล

bullet blue แบบรายงานการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปี 2561
bullet blue รายงานผลการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปี 2561 

 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น

สหกรณ์
1.ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น
2.ข้อมูลรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่จังหวัด/พื้นที่ ต้องจัดส่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์
3.แบบแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ
4.เกณฑ์การให้คะแนนสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น (แบบ 1-1) 
5.แบบกรอกข้อมูลสหกรณ์ที่เข้ารับการคัดเลือกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ (แบบ 1-2)
6.วิธีการให้คะแนนการคัดเลือกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ (แบบ 1-3)
7.ผลการให้คะแนนสหกรณ์ที่เข้ารับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ (แบบ 1-4)
8.รายละเอียดประกอบการให้คะแนนในหมวดที่ 1 (แบบ 1-4/1)
9.รายละเอียดประกอบการให้คะแนนในหมวดที่ 5 (แบบ 1-4/2)
10.แบบสรุปรายชื่อสหกรณ์ที่เข้ารับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด/ระดับภาค (แบบ 1-5)
11.ตัวอย่างรูปแบบการนำเสนอ "สรุปผลการดำเนินงาน" 

กลุ่มเกษตรกร
1.คำแนะนำ
2.บัญชีรายชื่อกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มเกษตรกรดีเด่น (แบบ 2-2)
3.สรุปผลการให้คะแนนกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ (แบบ 2-3)
4.แบบกรอกและประเมินการคัดเลือก กลุ่มเกษตรกรดีเด่นีะดับชาติ (แบบ 2-4)
5.เกณฑ์การให้คะแนนการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ (แบบ 2-5)