5

มอบอำนาจระดับกรม

 

1138515614  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 638/2560 เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจ
     ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหการณ์ (Download)
     (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 573/2560)

 

1138515614  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 573/2560 เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจ
     ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหการณ์ (Download)
     (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 133/2560)

 

1138515614  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 133/2560 เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจ
     ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหการณ์ (Download)
     (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 82/2559)

 

1138515614  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 82/2559 เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจ
     ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหการณ์ (Download)
     (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 482/2558)

 

1138515614  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 482/2558 เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจ
     ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหการณ์ (Download)
     (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 359/2558)

 

1138515614  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 359/2558 เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจ
     ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหการณ์ (Download)
     (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 245/2558)

 

1138515614  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 245/2558 เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจ
     ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหการณ์ (Download)
     (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 70/2558 และ 185/2558)

 

ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ

 

1138515614  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 550/2560 เรื่อง มอบอำนาจในการดำเนินการ
     เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  (Download)

 

1138515614  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 260/2558 เรื่อง มอบอำนาจในการดำเนินการ
     เกี่ยวกับการพัสดุ (แก้ไขเพิ่มเติม)  (Download)

 

1138515614  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 103/2558 เรื่อง มอบอำนาจในการดำเนินการ
     เกี่ยวกับการพัสดุ   (Download)
     (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 525/2556)