คู่มือในการปฏิบัติงาน


 ปี พ.ศ. 2565

 

1138515614  แนวทางการปฏิบัติงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์นอกภาคการเกษตร
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 (ดาวน์โหลด

      5 72 แบบฟอร์มรายงานโครงการ (ดาวน์โหลด)
      5 72 แผนการจัดสรรเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  (ดาวน์โหลด)

 

 

 ปี พ.ศ. 2564

 

1138515614  คู่มือส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
     ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  (ดาวน์โหลด)  

1138515614  คำแนะนำแนวทางการขับเคลื่อนซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ 
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  (ดาวน์โหลด)  

1138515614  แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์นอกภาคการเกษตร
     สู่ความเข้มแข็ง 
ประจำปี 2564   (ดาวน์โหลด)  

1138515614  คู่มือโครงการบ้านมั่นคงภายใต้การพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยองค์กรชุมชน
     และท้องถิ่น (พอช.)  
 (ดาวน์โหลด

 

 

 ปี พ.ศ. 2563

1138515614  คำแนะนำการปฏิบัติงานการดำเนินการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น
     เพื่อเสนอเข้ารับการคัดเลือก
เป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ
     ประจำปี 2563/2564
  (ดาวน์โหลด

1138515614 กรอบแนวทางปฏิบัติงานโครงการสร้างความเข้มแข็งการจัดทำบัญชีและงบการเงิน
    ของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง

    5 72 คู่มือการปฏิบัติงาน
    5 72 เอกสารโครงการ แบบ File Word
 

 

 

 ปี พ.ศ. 2562

 

1138515614 แนวทางการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
1138515614 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ของสหกรณ์บริการรูปแบบสหกรณ์เดินรถ
1138515614 แนวทางการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ตามโครงการบ้านมั่นคง  
1138515614 แนวทางการปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการหนี้และการส่งชำระหนี้
    ของสมาชิกสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

1138515614 หลักเกณฑ์และวิธีการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์

 

1138515614แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสู่มาตรฐานองค์กรทางการเงินและสวัสดิการชุมชน

 

1138515614 บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
    ผ่านกิจการสหกรณ์
ระหว่างสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมส่งเสริมสหกรณ์
    และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558

    1. ตัวอย่างนโยบายและระเบียบวิธีการด้าน AML-CTPF
    2. ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติด้าน AML-CTPF ของสหกรณ์
    3. ตัวอย่างนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ปกอ.
    4. ขั้นตอนการรับสมัครสมาชิก-รับทำธุรกรรมกับผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว
    5. ตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงด้าน AML-CFT ของสมาชิก-ผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว
    6. ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงด้าน AML-CFT สำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางบริการ
    7. ตัวอย่างรายงานผลการประเมินความเสี่ยงด้าน AML-CFT ภายในองค์กร
    8. กระดาษทำการตรวจสอบภายในด้าน AML-CFT

 

1138515614 การศึกษาและคำแนะนำความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

 

1138515614 การปฏิบัติงานการส่งเสริมสหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25621138515614 แนวทางการปฏิบัติงานโครงการบูรณาการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาศักยภาพร้านสหกรณ์ไทย

 

ปี พ.ศ. 2561

 

1138515614 คู่มือการวิเคราะห์ความเสี่ยงการฝากและการกู้เงินระหว่างสหกรณ์

1138515614 แนวทางการเชื่อมโยงสหกรณ์เดินรถกับธุรกิจท่องเที่ยว 

1138515614 คำแนะนำสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล  

1138515614 คำแนะนำการวิเคราะห์ความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์   

1138515614 คำแนะนำการปฏิบัติงานสหกรณ์ร้านค้าเพื่อให้มีศักยภาพการบริหารจัดการ
    และดำเนินธุรกิจสหกรณ์ 

1138515614 แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง
    ให้มีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

 

 ปี พ.ศ. 2560

1138515614 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์สู่มาตรฐาน

1138515614 คู่มือ โครงการพัฒนาสหกรณ์ยูเนี่ยนเป็นสถาบันการเงินชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
      5 72  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด/สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพฯ พื้นที่ 1 พื้นที่ 2
      5 72  คู่มือโครงการฯ

 1138515614  คู่มือ โครงการเสริมสร้างคุณภาพการให้บริการของสหกรณ์บริการรูปแบบสหกรณ์เดินรถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
      5 72  หนังสือแจ้งหน่วยงานดำเนินการ

       5 72  คู่มือการดำเนินงาน "โครงการเสริมสร้างคุณภาพการให้บริการ"       
     

 1138515614 คำแนะนำการปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ร้านค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
       5 72   หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด/สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพฯ พื้นที่ 1
       5 72   คู่มือโครงการฯ 


 1138515614  คู่มือ โครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
       5 72   หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด/สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพฯ พื้นที่ 1 พื้นที่ 2
       5 72   คู่มือโครงการฯ
       5 72   แบบรายงานการดำเนินงานโครงการฯ


  

 1138515614   คู่มือแผนธุรกิจการเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  การ

1138515614  คำแนะนำโครงการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของสหกรณ์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประเภทสหกรณ์บริการ
       การส่งเสริมสหกรณ์บริการเดินรถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

1138515614  บทบาทสหกรณ์ในการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย   

1138515614  จัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างโฉมใหม่ ดีเดย์ วันที่ 1 สิงหาคม 2558

1138515614  การวิเคราะห์วงเงินการกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกันของสหกรณ์  

1138515614  การศึกษา "แนวทางการแก้ไขปัญหาของรถแท็กซี่ที่ประชาชนร้องเรียน"