แผนปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2562

5 03 โครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก
5 03 โครงการขับเคลื่อนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสู่มาตรฐานองค์กรทางการเงินและสวัสดิการชุมชน
5 03 โครงการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
      สำหรับคณะทำงานตรวจประเมินะรรมาภิบาลระดับกรม
5 03 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรธรรมาภิบาลสหกรณ์ที่ดี Good Corporate Governanec
5 03 โครงการส่งเสริมการออมเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตของสมาชิกสหกรณ์
5 03 โครงการพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น    
5 03 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการหนี้และการส่งชำระหนี้ของสมาชิกสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง 
5 03 โครงการบูรณาการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาศักยภาพร้านสหกรณ์ไทย

 

 

แผนปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2561

5 03  ฝ่ายบริหารทั่วไป
5 03  กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์นอกภาคการเกษตร
5 03  กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์
5 03  กลุ่มพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
5 03  กลุ่มพัฒนาสหกรณ์บริการ
5 03  กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ร้านค้า

 

 

แผนปฏิบัติงานโครงการประจำปี พ.ศ.2560

5 03  โครงการพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน
5 03  โครงการพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น
5 03  โครงการพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นสถาบันการเงินชุมชน
5 03  โครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก
5 03  โครงการเสริมสร้างคุณภาพการให้บริการของสหกรณ์บริการ
5 03  โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ร้านค้า
5 03  โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
5 03  โครงการจัดระเบียบสหกรณ์แท็กซี่
5 03  โครงการสร้างระบบคุ้มครองทางการเงินแก่สหกรณ์ออมทรัพย์
5 03  โครงการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลแก่สมาชิกสหกรณ์ผ่านแอพพลิเคชั่น