โครงการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงสำหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ มีกำหนดจัดอบรม ทั้งสิ้น 10 รุ่น เริ่มอบรมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 - มีนาคม 2565 (รุ่นที่ 1 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 139 คน , รุ่นที่ 2 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 128 คน , รุ่นที่ 3 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 146 คน , รุ่นที่ 4 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 130 คน , รุ่นที่ 5 วันที่ 3 มีนาคม  2565 จำนวน 166 คน , รุ่นที่ 6 วันที่ 8 มีนาคม 2565 จำนวน 157 คน , รุ่นที่ 7 วันที่ 10 มีนาคม 2565 จำนวน 226 คน , รุ่นที่ 8 วันที่ 14 มีนาคม 2565 จำนวน 207 คน , รุ่นที่ 9 วันที่ 22 มีนาคม 2565 จำนวน 148 คน , รุ่นที่ 10 วันที่ 24 มีนาคม 2565 จำนวน 128 คน) รวมผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด จำนวน 1,575 คน

 

 

โดยในรุ่นที่ 5 , 6 , 8 และรุ่นที่ 10 นายประกอบ เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และในรุ่นที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 7 และรุ่นที่ 9 นายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ผ่านระบบ Zoom Meeting บรรยายโดยวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายเฉพาะสหกรณ์ที่มีทุนดำเนินการซึ่งมีมูลค่าหุ้นรวมตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป และมีวัตถุประสงค์ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการรับฝากเงิน ให้กู้ ให้สินเชื่อ รับจำนองหรือรับจำนำทรัพย์สิน หรือจัดให้ได้มาซึ่งเงินและทรัพย์สินต่างๆ โดยวิธีใดๆ เป็นการจัดอบรมตามกฎหมาย ปปง. ซึ่งผู้เข้าอบรมที่ได้รับใบประกาศนียบัตรจะต้องสอบผ่านตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด