6

 

 

1138515614 ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2559
    bullet blueรายงานการประเมินตนเองรอบ 9 เดือน

 


 

1138515614 ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2558
    bullet blueรายงานการประเมินตนเองรอบ 9 เดือน

 

1138515614 แผนผังแสดงการถ่ายทอดสด เป้าหมาย/ตัวชี้วัดจากแผนปฏิบัติงานระดับกอง
     สู่ระดับบุคคลปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (Download)

 

 1138515614 ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2557
    bullet blueรายงานการประเมินตนเองรอบ 9 เดือน

 


1138515614 ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2556
    bullet blueรายงานการประเมินตนเองรอบ 9 เดือน
    bullet blueรายงานการประเมินตนเองรอบ 12 เดือน

 


 

1138515614ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2555
    bullet blueรายงานการประเมินตนเองรอบ 9 เดือน