โครงสร้างกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า

 

sa

 

 

อัตรากำลังบุคลากรกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า

 

    ข้าราชการ    พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจำ  รวมทั้งสิ้น       
 40 คน  10 คน 3 คน  53 คน 

 

    แบ่งตามหน่วยงานภายใน

 หน่วยงาน

 ข้าราชการ   

 พนักงานราชการ

  ลูกจ้างประจำ 

   รวม     

ผู้อำนวยการกอง

1

 -

-

1

ฝ่ายบริหารทั่วไป

6

2

3

   11   

กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์
นอกภาคการเกษตร

7

 2 

9 

กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์

7

1

-

8

กลุ่มพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

7

 1 

 8 

กลุ่มพัฒนาสหกรณ์บริการ

7

 2 

 9 

กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ร้านค้า

5

 2 

 7 

รวม

 40

10

 3

 53

               

อำนาจหน้าที่

1.  ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานและระบงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
      สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์ร้านค้า และสหกรณ์บริการ เกี่ยวกับรูปแบบโครงสร้างการจัดองค์กร
      การบริหารจัดการระบบงาน การดำเนินธุรกิจและกิจการ ผลิตสินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการ
      ของสหกรณ์แต่ละประเภท รวมทั้งการตลาดและการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ

2.  ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลด้านการเงินและด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
      เพื่อสร้างระบบเตือนภัยล่วงหน้าให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์ร้านค้า และสหกรณ์บริการ

3.  ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากร
      ของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป

4.  ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการจัดตั้งสหกรณ์ และการจัดมาตรฐานสหกรณ์ออมทรัพย์ 
       สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  สหกรณ์ร้านค้า  สหกรณ์บริการ  และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

5.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย ์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  สหกรณ์ร้านค้า
      และสหกรณ์บริการ ภายหลังการจัดตั้ง

6.  ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย ์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
      สหกรณ์ร้านค้า และสหกรณ์บริการ  โดยใช้อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์เพื่อให้เป็นสถาบันที่เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิก

7.  ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

--------------------------------------------------------------