โครงสร้างกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า

 

sa

 

 

อัตรากำลังบุคลากรกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า

 

    ข้าราชการ    พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจำ  รวมทั้งสิ้น       
 41 คน  10 คน 3 คน  54 คน 

 

    แบ่งตามหน่วยงานภายใน

 หน่วยงาน

 ข้าราชการ   

 พนักงานราชการ

  ลูกจ้างประจำ 

   รวม     

ผู้อำนวยการกอง

1

 -

-

1

ฝ่ายบริหารทั่วไป

5

2

3

   10   

กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์
นอกภาคการเกษตร

7

 2 

กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์

5

1

-

6

กลุ่มพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

7

 1 

8

กลุ่มพัฒนาสหกรณ์บริการ

7

 2 

 9 

กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ร้านค้า

5

 2 

7 

ศูนย์วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ทางการเงินสหกรณ์ 4 - - 4

รวม

 41

10

 3

 54

               

อำนาจหน้าที่

1.  ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานและระบบงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
       สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์ร้านค้า และสหกรณ์บริการ เกี่ยวกับรูปแบบโครงสร้างการจัดองค์กร
       การบริหารจัดการระบบงาน การดำเนินธุรกิจและกิจการ ผลิตสินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการ
       ของสหกรณ์แต่ละประเภท รวมทั้งการตลาดและการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ

2.  ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลด้านการเงินและด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
       เพื่อสร้างระบบเตือนภัยล่วงหน้าให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์ร้านค้า และสหกรณ์บริการ

3.  ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากร
      ของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป

4.  ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการจัดตั้งสหกรณ์ และการจัดมาตรฐานสหกรณ์ออมทรัพย์ 
       สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  สหกรณ์ร้านค้า  สหกรณ์บริการ  และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

5.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย ์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  สหกรณ์ร้านค้า
      และสหกรณ์บริการ ภายหลังการจัดตั้ง

6.  ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย ์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
      สหกรณ์ร้านค้า และสหกรณ์บริการ  โดยใช้อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์เพื่อให้เป็นสถาบันที่เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิก

7.  ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

--------------------------------------------------------------