เป้าประสงค์

 

1.  มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

2.  หน่วยงานส่งเสริมสหกรณ์มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของกอง

3.  สมาชิกสหกรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

4.  มีระบบการส่งเสริมสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ

5.  บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

6.  มีฐานข้อมูลเพื่อการส่งเสริมและพัฒน