ข่าวประชาสัมพันธ์

 

news

 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

1138515614  วันที่ 4-5 เมษายน 2562 ขอเชิญร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์
      เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก  ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส ริเวอร์ไซต์ จ.นนทบุรี
     5 72 หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 
     5 72 การบริหารการเงินส่วนบุคคล
     5 72 แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์และผลักดันสหกรณ์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินแก่สมาชิก
     5 72 สรุปประเด็นโครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์

 

1138515614  คำอธิบายการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2562
     อัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของสมาชิกในสหกรณ์ภาคการเกษตร สหกรณ์นอกภาคการเกษตร

     และกลุ่มเกษตรกรที่มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น   
     5 72หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

 

1138515614  ผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2562   
     5 72หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
     5 72ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2562 ประกาศ ณ วันที่ 22 ม.ค. 2562

 

1138515614 การดำเนินงานส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    5 72  หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1106/40 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562
    5 72  แนวทางการดำเนินงานสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปี 2562
    5 72  หลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล (ฉบับปรับปรุง 9 หลัก)
    5 72  แบบรายงานการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปี 2562
    5 72  แบบรายงานผลการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปี 2562
    5 72  แบบคำนวณคะแนนสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปี 2562 (9 หลัก)
    5 72  แบบคำนวณคะแนนสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปี 2562 (บางหลัก)       
    5 72  PowerPoint สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปี 2562

1138515614  ขอให้จัดเก็บข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
      5 72  หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ
      5 72  แบบสำรวจข้อมูลสหกรณ์ฯ  (จัดส่งข้อมูลภายในวันที่ 10 มกราคม 2562) 

 

1138515614 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง
    เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
    5 72  click เพื่ออ่านประกาศ

 

1138515614 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อพนักงานราชการทั่วไป
    เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่
    ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
    5 72  click เพื่ออ่านประกาศ

 

1138515614 วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น. มีการจัดประชุมทางไกล Video Conference
    ชี้แจงตัวชี้วัดในการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ 
และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
     ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร 1 ชั้น 5 กรมส่งเสริมสหกรณ์
     5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
     5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2  
     5 72  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

 

1138515614 จัดเก็บข้อมูลการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Note) 
    5 72  
หนังสือถึงสำนักงานสหกรณ์จังหวัด พื้นที่ 1 และ พื้นที่ 2   
    5 72  
Form อนุพันธ์แฝง  

 

1138515614 ขอให้จัดเก็บข้อมูลการฝากและการกู้เงินระหว่างสหกรณ์ ณ ไตรมาสที่ 3-4 พ.ศ.2561 และไตรมาสที่ 1-2 พ.ศ.2562
     5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
     5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2  
     5 72  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
  

1138515614 การปฏิบัติงานการส่งเสริมสหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
     5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
     5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2  
     5 72  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
     5 72  คำอธิบายการปฏิบัติงานตามคำรับรอง ปี พ.ศ.2562

  

1138515614  การบรรยายความรู้เกี่ยวกับ กอช. ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่านระบบ Video Conference  
    วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561  เวลา 9.00 - 14.00 น. ห้องประชุม 226 ชั้น 2  กรมส่งเสริมสหกรณ์
    5 72 เอกสารการบรรยาย

 

 


 

 read more