ข่าวประชาสัมพันธ์

 

news

 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1138515614  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2562  new icon animated

 1138515614 บบฟอร์มการรายงานสินทรัพย์สภาพคล่อง ระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 2562 (ด่วนที่สุด) 

1138515614  แนวทางการปฏิบัติงานโครงการบูรณาการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาศักยภาพร้านสหกรณ์ไทย
      5 72 คำแนะนำ

 

1138515614  การกำหนดระเบียบว่าด้วยการดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
      5 72 หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
      5 72 คำแนะนำการกำหนดระเบียบว่าด้วยการดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
      5 72 ร่างระเบียบสหกรณ์... จำกัด ว่าด้วยการดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ...

 

1138515614  โครงการอบรมทางไกล (Conference) การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ  
      วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.   
       5 72  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
       5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2
       5 72  รายชื่อสหกรณ์ที่มีทุนดำเนินการตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป 
       5 72  เอกสารประกอบการอบรม การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ  
       5 72  แบบรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด,แบบรายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน
             และแบบรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

 

 

1138515614  โครงการสัมมนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อพัฒนาเป็นองค์การทางการเงินและสวัสดิการชุมชนที่เข้มแข็ง

      รุ่นที่ 1 วันที่ 18-19 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท บางพลัด กรุงเทพฯ   
       5 72  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
       5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1

      รุ่นที่ 2 วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท บางพลัด กรุงเทพฯ   
       5 72  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
       5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2

        เอกสารประกอบการบรรยาย
        1. กฏกติกาการเล่น-KPI
        2. เกณฑ์มาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
        3. ทดสอบความเข้าใจโครงสร้างทางการเงิน
        4. ทำอย่างไรให้ให้ PEARLS ประสบความสำเร็จ
        5. แนวทางแก้ไขควบคุมหนี้คั่งค้าง
        6. ระเบียบว่าด้วยการติดตามหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
        7. การเตรียมความพร้อมสู่สหกรณ์ดีเด่น
           
(สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพธิ์ลอยพัฒนา จำกัด จังหวัดเพชรบุรี)

 

1138515614  สรุปประเด็นสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 

1138515614  แบบรายงานอัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของสมาชิกในสหกรณ์ภาคการเกษตร สหกรณ์นอกภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกร 

 

1138515614  โครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก
       5 72  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
       5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
       5 72  แบบรายงานผล     
       5 72  หนังสืออนุมัติบุคคลภายนอก

 

1138515614  แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสู่มาตรฐานองค์กรทางการเงินและสวัสดิการชุมชน
       5 72  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
       5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
       5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
       5 72  แบบตอบรับ (ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562)
       5 72  เล่มแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ

 

1138515614  วันที่ 4-5 เมษายน 2562 ขอเชิญร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์
      เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก  ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส ริเวอร์ไซต์ จ.นนทบุรี
     5 72 หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 
     5 72 การบริหารการเงินส่วนบุคคล
     5 72 แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์และผลักดันสหกรณ์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินแก่สมาชิก
     5 72 สรุปประเด็นโครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์

 

1138515614  คำอธิบายการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2562
     อัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของสมาชิกในสหกรณ์ภาคการเกษตร สหกรณ์นอกภาคการเกษตร

     5 72หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

 

1138515614  ผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2562   
     5 72หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
     5 72ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2562 ประกาศ ณ วันที่ 22 ม.ค. 2562

 

1138515614 การดำเนินงานส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    5 72  หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1106/40 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562
    5 72  แนวทางการดำเนินงานสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปี 2562
    5 72  หลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล (ฉบับปรับปรุง 9 หลัก)
    5 72  แบบรายงานการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปี 2562
    5 72  แบบรายงานผลการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปี 2562
    5 72  แบบคำนวณคะแนนสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปี 2562 (9 หลัก)
    5 72  แบบคำนวณคะแนนสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปี 2562 (บางหลัก)       
    5 72  PowerPoint สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปี 2562

 

1138515614  ขอให้จัดเก็บข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
      5 72  หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ
      5 72  แบบสำรวจข้อมูลสหกรณ์ฯ  (จัดส่งข้อมูลภายในวันที่ 10 มกราคม 2562) 

 

1138515614 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง
    เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
    5 72  click เพื่ออ่านประกาศ

 

1138515614 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อพนักงานราชการทั่วไป
    เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่
    ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
    5 72  click เพื่ออ่านประกาศ

1138515614 วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น. มีการจัดประชุมทางไกล Video Conference 
    ชี้แจงตัวชี้วัดในการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ 
และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
     ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร 1 ชั้น 5 กรมส่งเสริมสหกรณ์
     5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
     5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2  
     5 72  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

1138515614 จัดเก็บข้อมูลการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Note) 
    5 72  
หนังสือถึงสำนักงานสหกรณ์จังหวัด พื้นที่ 1 และ พื้นที่ 2   
    5 72  
Form อนุพันธ์แฝง  

1138515614 ขอให้จัดเก็บข้อมูลการฝากและการกู้เงินระหว่างสหกรณ์ ณ ไตรมาสที่ 3-4 พ.ศ.2561 และไตรมาสที่ 1-2 พ.ศ.2562
     5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
     5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2  
     5 72  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
  

1138515614 การปฏิบัติงานการส่งเสริมสหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
     5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
     5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2  
     5 72  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
     5 72  คำอธิบายการปฏิบัติงานตามคำรับรอง ปี พ.ศ.2562

  

1138515614  การบรรยายความรู้เกี่ยวกับ กอช. ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่านระบบ Video Conference  
    วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561  เวลา 9.00 - 14.00 น. ห้องประชุม 226 ชั้น 2  กรมส่งเสริมสหกรณ์
    5 72 เอกสารการบรรยาย

 

 


 

 read more