• QR Code1
  • QR Code2
  • QR Code3
  • QR Code4
  • QR Code5
  • QR Code6
  • QR Code7
  • QR Code8
  • QR Code9
  • QR Code10

   

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

news

 

 

1138515614  ส่งคำแนะนำการวิเคราะห์ความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์
     5 72 หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด     
     5 72 หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่1,2
      5 72  คำแนะนำการวิเคราะห์ความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์
      5 72  ผลการประเมินความมั่นคงสหกรณ์ออมทรัพย์
      5 72  ตัวอย่างการรายงานผลการส่งเสริมความมั่นคงแก่สหกรณ์ออมทรัพย์
      5 72  แบบรายงานแผน/ผล การประเมินความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่
      5 72  แบบรายงานการส่งเสริมความมั่นคงในสหกรณ์ออมทรัพย์ตามเกณฑ์ประเมิน CAEL

 

 

1138515614 สรุปการดำเนินงานโครงการอบรมหลักสูตร "การตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์"
     วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเบลล่าบี  จ.นนทบุรี  (ดาวน์โหลด)   

 

1138515614 ขอให้จัดเก็บข้อมูลเงินฝากสมาชิกสหกรณ์   
    5 72  หนังสือถึงสหกรณ์จังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 1,2 
    5 72  แบบสำรวจข้อมูลเงินฝากสมาชิกเพื่อประกอบการพิจารณาการประกันเงินรับฝากสมาชิกสหกรณ์  (แบบสำรวจ)  

 

1138515614 การสำรวจข้อมูลการเงินและการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์   (คลิกเพื่อกรอบแบบสำรวจ)   


1138515614 สรุปผลอภิปรายกลุ่มโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์    
     วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
     5 72  กลุ่มที่ 1 
     5 72  กลุ่มที่ 2
     5 72  กลุ่มที่ 3
     5 72  กลุ่มที่ 4
     5 72  กลุ่มที่ 5

 

1138515614 แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร "นักการเงิน" รุ่นที่ 3    
     5 72  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
     5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
     5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
     5 72  หนังสืออนุมัติตัวบุคคลเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรฯ
     5 72  รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรฯ
     5 72  คำแนะการเข้าอบรมหลักสูตร "นักการเงิน" รุ่นที่ 3
     5 72  โครงการอบรมหลักสูตร "นักการเงิน" รุ่นที่ 3
     5 72  การจัดสรรงบประมาณรายจังหวัด

 

 

  1138515614 การจัดจ้างผู้ทำบัญชีในสหกรณ์ ปี พ.ศ.2560 และ 2561
    5 72  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
    5 72  แผนการจัดจ้างผู้ทำบัญชีในสหกรณ์ ปี พ.ศ.2560-2562
    5 72  แบบรายงานการดำเนินการจัดจ้างผู้ทำบัญชี

 

1138515614 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
     5 72   เรื่อง ผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561 ประกาศ ณ วันที่ 5 เม.ย. 2561  


1138515614 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
    5 72    เรื่อง ผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2561 ประกาศ ณ วันที่ 31 ม.ค. 2561

 

1138515614 Conference สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล วันที่ 5 เมษายน 2561 
     5 72 สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล (ช่วงที่ 1) 
     5 72 สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 9 หลัก (ช่วงที่ 2)
     5 72 สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล บริบท (ช่วงที่ 3)
     5 72 ผู้ตรวจสอบกิจการและคณะทำงานควบคุมภายใน

 

1138515614 ส่งคำแนะนำการส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินแก่สมาชิก
     5 72  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
     5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 1
     5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 2
     5 72  คำแนะนำการส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินแก่สมาชิก
    5 72  โครงการส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินแก่สมาชิก (ตัวอย่าง)
    5 72  โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ด้วยวิธีการสหกรณ์ (ตัวอย่าง)
    5 72  แบบรายงานการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินแก่สมาชิก

 

 

1138515614 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
     เรื่อง การคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประกาศ ณ วันที่ 22 ส.ค. 2559

1138515614 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
     เรื่อง แก้ไขชื่อสาขา/ประเภท การคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประกาศ ณ วันที่ 5 ก.พ. 2561

 

 read more