ข่าวประชาสัมพันธ์

 

news

 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

 

1138515614  รายงานผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์นอกภาคการเกษตร   new icon animated

1138515614  ประกาศผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ประจำปี พ.ศ.2563  new icon animated
     5 72 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 
      

 

1138515614  รายงานผลการดำเนินงานของกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
     5 72 บันทึกข้อความเสนออธิบดี
     5 72 รายงานผลการดำเนินงาน

 

1138515614  เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
     5 72 
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 

1138515614  เอกสารประกอบการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ปรับตัวอย่างไรในยุค New Normal"
     ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom) ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2563 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2563
     5 72 ร้านค้าสหกรณ์ปรับตัวอย่างไรให้อยู่รอดในยุค New Normal
     5 72 หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมบริการเพื่อสร้างความแตกต่างสำหรับซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ (ดร.ปรเมษฐ์  ชุ่มยิ้ม วันที่ 14 และ 20-21 ก.ค 63)

 

1138515614  เอกสารประกอบการอบรมทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย ปปง.
     5 72 
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 

1138515614  การนำส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ ระบบ AMRAC
     5 72  หนังสือแจ้ง Offsite สหกรณ์ออมทรัพย์ 
     5 72  รายชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ (แยกจังหวัด)
     5 72  ข้อแนะนำการนำเข้าระบบ (แก้ไข) 

 

1138515614  ผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
     5 72  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563
     5 72  ประวัติและผลงานเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ
          และปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2563 (Click here)   

 

1138515614  ผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ประจำปี พ.ศ. 2563
     5 72  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563

 

1138515614  แนวทางการดำเนินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2563  

1138515614  แนวทางการดำเนินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2563  (เพิ่มเติม)

 

1138515614  Power Point Video Conference แนวทางการดำเนินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2563

 

1138515614  หลักเกณฑ์และวิธีการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์

 

1138515614  แนวทางการขับเคลื่อนซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์  
    ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์

   

 read more