{tab title="ข่าวประชาสัมพันธ์" class="blue"}

 

news

 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

1138515614  สรุปประเด็นสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 

1138515614  แบบรายงานอัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของสมาชิกในสหกรณ์ภาคการเกษตร สหกรณ์นอกภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกร 

 

1138515614  โครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก
       5 72  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
       5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
       5 72  แบบรายงานผล

 

1138515614  แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสู่มาตรฐานองค์กรทางการเงินและสวัสดิการชุมชน
       5 72  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
       5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
       5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
       5 72  แบบตอบรับ (ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562)
       5 72  เล่มแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ

 

1138515614  วันที่ 4-5 เมษายน 2562 ขอเชิญร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์
      เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก  ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส ริเวอร์ไซต์ จ.นนทบุรี
     5 72 หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 
     5 72 การบริหารการเงินส่วนบุคคล
     5 72 แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์และผลักดันสหกรณ์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินแก่สมาชิก
     5 72 สรุปประเด็นโครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์

 

1138515614  คำอธิบายการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2562
     อัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของสมาชิกในสหกรณ์ภาคการเกษตร สหกรณ์นอกภาคการเกษตร

     5 72หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

 

1138515614  ผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2562   
     5 72หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
     5 72ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2562 ประกาศ ณ วันที่ 22 ม.ค. 2562

 

1138515614 การดำเนินงานส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    5 72  หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1106/40 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562
    5 72  แนวทางการดำเนินงานสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปี 2562
    5 72  หลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล (ฉบับปรับปรุง 9 หลัก)
    5 72  แบบรายงานการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปี 2562
    5 72  แบบรายงานผลการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปี 2562
    5 72  แบบคำนวณคะแนนสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปี 2562 (9 หลัก)
    5 72  แบบคำนวณคะแนนสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปี 2562 (บางหลัก)       
    5 72  PowerPoint สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปี 2562

 

1138515614  ขอให้จัดเก็บข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
      5 72  หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ
      5 72  แบบสำรวจข้อมูลสหกรณ์ฯ  (จัดส่งข้อมูลภายในวันที่ 10 มกราคม 2562) 

 

1138515614 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง
    เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
    5 72  click เพื่ออ่านประกาศ

 

1138515614 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อพนักงานราชการทั่วไป
    เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่
    ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
    5 72  click เพื่ออ่านประกาศ

 

1138515614 วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น. มีการจัดประชุมทางไกล Video Conference
    ชี้แจงตัวชี้วัดในการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ 
และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
     ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร 1 ชั้น 5 กรมส่งเสริมสหกรณ์
     5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
     5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2  
     5 72  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

 

1138515614 จัดเก็บข้อมูลการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Note) 
    5 72  
หนังสือถึงสำนักงานสหกรณ์จังหวัด พื้นที่ 1 และ พื้นที่ 2   
    5 72  
Form อนุพันธ์แฝง  

 

1138515614 ขอให้จัดเก็บข้อมูลการฝากและการกู้เงินระหว่างสหกรณ์ ณ ไตรมาสที่ 3-4 พ.ศ.2561 และไตรมาสที่ 1-2 พ.ศ.2562
     5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
     5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2  
     5 72  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
  

1138515614 การปฏิบัติงานการส่งเสริมสหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
     5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
     5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2  
     5 72  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
     5 72  คำอธิบายการปฏิบัติงานตามคำรับรอง ปี พ.ศ.2562

  

1138515614  การบรรยายความรู้เกี่ยวกับ กอช. ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่านระบบ Video Conference  
    วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561  เวลา 9.00 - 14.00 น. ห้องประชุม 226 ชั้น 2  กรมส่งเสริมสหกรณ์
    5 72 เอกสารการบรรยาย

 

 


 

 read more

 

 {tab title="ข่าวกิจกรรม" class="green"}

 

 

news2

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 1138515614  ขอเชิญร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นเกณฑ์การประเมินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
      เป็นองค์กรทางการเงินและสวัสดิการชุมชนที่เข้มแข็ง  ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท บางพลัด กรุงเทพฯ
      รุ่นที่ 1  วันที่ 26-27 มีนาคม 2562
      รุ่นที่ 2  วันที่ 28-29 มีนาคม 2562

1138515614  ขอเชิญร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารจัดการหนี้ของสมาชิกสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง
      ในวันที่ 2-3 เมษายน 2562  ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส ริเวอร์ไซต์ จ.นนทบุรี

1138515614  ขอเชิญร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก
      ในวันที่ 4-5 เมษายน 2562  ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส ริเวอร์ไซต์ จ.นนทบุรี

1138515614  การบรรยายความรู้เกี่ยวกับ กอช. ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่านระบบ Video Conference 
     วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561  เวลา 9.00 - 14.00 น. ห้องประชุม 226 ชั้น 2  กรมส่งเสริมสหกรณ์

 

 


 {tab title="หนังสือถึงจังหวัด" class="red"}

 

 หนังสือถึงสำนักงานสหกรณ์จังหวัด,พื้นที่ 1,2

 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

1138515614  ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์
     และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ในวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2562
5 72  
หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2  

 

1138515614  แนวทางการปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการหนี้และการชำระหนี้
     ของสมาชิกสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
5 72  
หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2  
5 72
  คู่มือแนวทาง
5 72  แบบรายงานที่ 1-3-4
5 72  แบบรายงานที่ 2

 

1138515614  คำแนะนำการเตรียมความพร้อมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
5 72  
หนังสือถึงสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด
5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 
5 72  คำแนะนำ

 

 1138515614   แบบประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนักการเงิน รุ่นที่ 3   
5 72  หนังสือถึงสำนักงานสหกรณ์จังหวัด พื้นที่ 1 และ พื้นที่ 2  
5 72   รายชื่อนักการเงิน รุ่นที่ 3  
5 72   แบบประเมิน   (ตอบแบบประเมินภายในวันที่ 29 มี.ค.62)

 

 1138515614  ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูลแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์  
5 72หนังสือถึงสำนักงานสหกรณ์จังหวัด พื้นที่ 1 และ พื้นที่ 2   
5 72  QR Code  
5 72  แบบฟอร์มกรอกข้อมูล   (ขอให้จัดส่งข้อมูลภายในวันที่ 8 มี.ค.62)

 

 1138515614  ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูลลูกหนี้งินให้กู้ยืมของสหกรณ์ออมทรัพย์
5 72  หนังสือถึงสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1  
5 72  หนังสือถึงสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 
5 72  หนังสือถึงสำนักงานสหกรณ์จังหวัด 
5 72  แบบฟอร์มกรอกข้อมูล   (ขอให้จัดส่งข้อมูลภายในวันที่ 18 ม.ค.62)

 

 1138515614 จัดเก็บข้อมูลการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Note) 
    5 72  
หนังสือถึงสำนักงานสหกรณ์จังหวัด พื้นที่ 1 และ พื้นที่ 2   
    5 72  
Form อนุพันธ์แฝง  

1138515614 ขอให้จัดเก็บข้อมูลการฝากและการกู้เงินระหว่างสหกรณ์ ณ ไตรมาสที่ 3-4 พ.ศ.2561 และไตรมาสที่ 1-2 พ.ศ.2562
     5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
     5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2  
     5 72  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
  

1138515614 การปฏิบัติงานการส่งเสริมสหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
     5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
     5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2  
     5 72  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
     5 72  คำอธิบายการปฏิบัติงานตามคำรับรอง ปี พ.ศ.2562

 

 


 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

1138515614  โครงการอบรมหลักสูตร "การตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์" 
      5 72  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
      5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
      5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2

1138515614 ขอให้จัดเก็บข้อมูลเงินฝากสมาชิกสหกรณ์  
     5 72  หนังสือถึงสหกรณ์จังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 1,2 
    5 72  แบบสำรวจข้อมูลเงินฝากสมาชิกเพื่อประกอบการพิจารณาการประกันเงินรับฝากสมาชิกสหกรณ์

 

1138515614  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
      5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
      5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
      5 72  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
      5 72  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

 

1138515614 โครงการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์   
     5 72  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 1,2 ผู้อำนวยการสำนักนายทะเบียนและกฏหมาย
            ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ และผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์และติดตามสถานะการณ์ทางการเงินสหกรณ์
     5 72  โครงการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์
     5 72  รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
   

 1138515614 พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตร "นักการเงิน" รุ่นที่ 3    
     5 72  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 1,2 
     5 72  สำเนาหนังสือคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ที่ ศธ.0516.13/3661 ลว.15 พ.ย. 2560         
     5 72  กำหนดการการอบรมหลักสูตรนักการเงิน รุ่นที่ 3
     5 72  QR Code ใบสมัครเข้ารับการอบรม 

 

1138515614 วันที่ 5 มีนาคม 2561  เชิญประชุมเพื่อรับฟังการจัดประชุมทางไกล Conference ชี้แจงแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลการกู้และฝากเงินระหว่างสหกรณ์   
     5 72  หนังสือถึงสหกรณ์จังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 1และ 2
     5 72  ชี้แจงแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลการกู้และฝากเงินระหว่างสหกรณ์
     5 72  วิธีการใช้ไฟล์ข้อมูลและตัวอย่างการวิเคราะห์ความเสี่ยงการฝากและการกู้เงินระหว่างสหกรณ์
     5 72  เอกสารประกอบการประชุม  ชี้แจงแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลการกู้และฝากเงินระหว่างสหกรณ์

 

1138515614 ขอให้จัดเก็บข้อมูลการฝากและการกู้เงินระหว่างสหกรณ์   
     5 72  สหกรณ์จังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 1และ 2
     5 72  เอกสารแนบ
     

 

 

{/tabs