• QR Code1
  • QR Code2
  • QR Code3
  • QR Code4
  • QR Code5
  • QR Code6
  • QR Code7
  • QR Code8
  • QR Code9
  • QR Code10

   

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

news

 

 

1138515614 การสำรวจข้อมูลการเงินและการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์   (คลิกเพื่อกรอบแบบสำรวจ) new icon animated  


1138515614 สรุปผลอภิปรายกลุ่มโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์    
     วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
     5 72  กลุ่มที่ 1 
     5 72  กลุ่มที่ 2
     5 72  กลุ่มที่ 3
     5 72  กลุ่มที่ 4
     5 72  กลุ่มที่ 5

 

1138515614 แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร "นักการเงิน" รุ่นที่ 3    
     5 72  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
     5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
     5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
     5 72  หนังสืออนุมัติตัวบุคคลเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรฯ
     5 72  รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรฯ
     5 72  คำแนะการเข้าอบรมหลักสูตร "นักการเงิน" รุ่นที่ 3
     5 72  โครงการอบรมหลักสูตร "นักการเงิน" รุ่นที่ 3
     5 72  การจัดสรรงบประมาณรายจังหวัด

 

 

  1138515614 การจัดจ้างผู้ทำบัญชีในสหกรณ์ ปี พ.ศ.2560 และ 2561
    5 72  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
    5 72  แผนการจัดจ้างผู้ทำบัญชีในสหกรณ์ ปี พ.ศ.2560-2562
    5 72  แบบรายงานการดำเนินการจัดจ้างผู้ทำบัญชี

 

1138515614 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
     5 72   เรื่อง ผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561 ประกาศ ณ วันที่ 5 เม.ย. 2561  


1138515614 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
    5 72    เรื่อง ผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2561 ประกาศ ณ วันที่ 31 ม.ค. 2561

 

1138515614 Conference สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล วันที่ 5 เมษายน 2561 
     5 72 สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล (ช่วงที่ 1) 
     5 72 สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 9 หลัก (ช่วงที่ 2)
     5 72 สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล บริบท (ช่วงที่ 3)
     5 72 ผู้ตรวจสอบกิจการและคณะทำงานควบคุมภายใน

 

1138515614 ส่งคำแนะนำการส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินแก่สมาชิก
     5 72  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
     5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 1
     5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 2
     5 72  คำแนะนำการส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินแก่สมาชิก
    5 72  โครงการส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินแก่สมาชิก (ตัวอย่าง)
    5 72  โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ด้วยวิธีการสหกรณ์ (ตัวอย่าง)
    5 72  แบบรายงานการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินแก่สมาชิก

 

 

1138515614 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
     เรื่อง การคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประกาศ ณ วันที่ 22 ส.ค. 2559

1138515614 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
     เรื่อง แก้ไขชื่อสาขา/ประเภท การคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประกาศ ณ วันที่ 5 ก.พ. 2561

 

1138515614 เชิญประชุมเพื่อรับฟังการจัดประชุมทางไกล Conference ชี้แจงแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลการกู้และฝากเงินระหว่างสหกรณ์   
     5 72  หนังสือถึงสหกรณ์จังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 1และ 2
     5 72  ชี้แจงแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลการกู้และฝากเงินระหว่างสหกรณ์
     5 72  วิธีการใช้ไฟล์ข้อมูลและตัวอย่างการวิเคราะห์ความเสี่ยงการฝากและการกู้เงินระหว่างสหกรณ์
     5 72  เอกสารประกอบการประชุม  ชี้แจงแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลการกู้และฝากเงินระหว่างสหกรณ์

 

 

1138515614 จัดเก็บข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกแห่งในพื้นที่ที่มีการกู้เงินกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
     5 72  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 1, พื้นที่ 2
     5 72  แบบฟอร์มข้อมูลการกู้เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
    5 72  วิธีการกรอกข้อมูลฯ

   
 

 1138515614 กรอบแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงให้มีประสิทธิภาพ
      5 72  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
     5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 1
     5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 2
     5 72  กรอบแนวทางฯ 

 

1138515614 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนักการเงิน   

 

1138515614 การดำเนินการจัดจ้างผู้ทำบัญชีในสหกรณ์ตามแผน 3 ปี (พ.ศ.2560-2562)
     5 72  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
     5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 1
     5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 2
     5 72  แผนการจัดจ้างผู้ทำบัญชีในสหกรณ์ 3 ปี
     5 72  รายชื่อสถานศึกษาเปิดการเรียนการสอนปี 2560 และ 2561

 

 1138515614 แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการทำบัญชีและงบการเงินให้กับสหกรณ์
      (กลุ่มทำบัญชีและงบการเงินไม่ได้)

 

1138515614 สำรวจข้อมูลงวดชำระหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
     5 72  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
     5 72  รายชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ที่จัดส่งแบบสำรวจแล้ว
     5 72  แบบสำรวจข้อมูลจำนวนงวดชำระหนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์

  

1138515614 ขอให้รับรองและยืนยันผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2560
     5 72หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
     5 72หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 1
     5 72หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 2

 

1138515614 สรุปแผนและผลการดำเนินการจัดจ้างผู้ทำบัญชีในสหกรณ์
     5 72หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
     5 72หนังสือถึงสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 1
     5 72หนังสือถึงสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 2
     5 72เจ้าหน้าที่บัญชี แผน และรายชื่อสหกรณ์ ปี 2560

 

1138515614 โปรแกรมคำนวณสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ปี 2560/2561  
     5 72  โปรแกรมคำนวณคะแนนสหกรณ์ 
     5 72 โปรแกรมคำนวณคะแนนกลุ่มเกษตรกร


 

1138515614 การดำเนินการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์
     และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560/2561
     5 72 หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 
     5 72 หนังสือถึงสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 1
     5 72 หนังสือถึงสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 2
     5 72 ตารางเปรียบเทียบหลักเกณฑ์เดิมและหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่
     5 72 คำแนะนำการปฏิบัติงาน

 

 1138515614 แนวทางการประเมินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสู่ความเข้มแข็งการเงินชุมชน

 1138515614  เกณฑ์การพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสู่ความเข้มแข็งการเงินชุมชน

 

 read more