ข่าวประชาสัมพันธ์

 

news

 

 

bullet blueรายงานผลการดำเนินงานการประเมินและจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

bullet blueโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์หลักสูตร "นักบริหารความเสี่ยงสหกรณ์
      ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง" 
(Rick Management Training Course)  
    bullet blue
หนังสือถึงสำนักงานสหกรณ์จังหวัด
    bullet blueหนังสือถึงสำนักส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
    bullet blue
หนังสือถึงสำนักส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
    bullet blueรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ new icon animated

bullet blue แบบรายงานการส่งเสริมตามกฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
      และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564   ปรับปรุง 
bullet blueแบบรายงานการส่งเสริมตามกฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
     และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564  (ดาวน์โหลด
bullet blueแบบรายงานการส่งเสริมตามกฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
     และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564  (ดาวน์โหลด)  
bullet blueประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ
     ประจำปี พ.ศ. 2564  ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564  (ดาวน์โหลด)
bullet blueประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
     แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (ดาวน์โหลด)
bullet blueประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่  ประกาศ ณ วันที่ 15 มี.ค. 64  (ดาวน์โหลด)
bullet blueแนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์นอกภาคการเกษตรสู่ความเข้มแข็ง ประจำปี 2564 (ดาวน์โหลด)
bullet blueประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาคประจำปี 2564 
     ประกาศ ณ วันที่ 9 ก.พ. 64  (ดาวน์โหลด)
bullet blueประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 2 ก.พ. 64  
bullet blueแนวทางการดำเนินการประเมินและจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
     และแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านหลักเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์  (ดาวน์โหลด)
bullet blueขอแจ้งปรับแนวทางการดำเนินการส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (ดาวน์โหลด)
bullet blueแนวทางการดำเนินการสำหรับตัวชี้วัดเกี่ยวกับอัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  


 

 read more