วันจันทร์, 18 พฤศจิกายน 2562

HeadWeb01

การบริหารความเสี่ยง
2554 แผนการบริหารความเสี่ยง 
ผลการบริหารความเสี่ยง 
คู่มือการบริหารความเสี่ยง
2553 แผนการบริหารความเสี่ยง 
ผลการบริหารความเสี่ยง 
คู่มือการบริหารความเสี่ยง 
2552 แผนการบริหารความเสี่ยง
ผลการบริหารความเสี่ยง 
คู่มือการบริหารความเสี่ยง 
2551 แผนการบริหารความเสี่ยง 
ผลการบริหารความเสี่ยง 
คู่มือการบริหารความเสี่ยง 
นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
หมายเหตุ : การบริหารความเสี่ยง  ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 อยู่ในความรับผิดชอบของกองแผนงาน อ้างอิงจาก หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ กษ 1113/580 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2557 เรื่อง คำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรมส่งเสริมสหกรณ์ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน กรมส่งเสริมสหกรณ์
6781086440307
พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

 

 

 pic krp somsak

สมศักดิ์  ภัทรวนาคุปต์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Tell01  : 02-6285148 ภายใน 556      
 fax01  : 02-6285140                           
 tell003  :  081-8091349   
                  
                 


ฺข่าวสารน่ารู้

ติดต่อหน่วยงาน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Tell
02-6285148 (ผอ.)
02-2817002
02-6285143
เบอร์ภายใน 271, 827
 fax
02-2817002 
02-6285143

CT06CT05CT04

 

ช่องทางบริการG11
G13เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 
W1
W3
W4
W2
W5
W7
W6
W8
 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

058033

Your IP: 18.204.48.199
2019-11-18 00:08