วันพุธ, 27 พฤษภาคม 2563

HeadWeb01

วัฒนธรรมกรมส่งเสริมสหกรณ์

2562


“กรมส่งเสริมสหกรณ์มุ่งพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วยแนวคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) เพื่อพัฒนานวัตกรรมสู่การพัฒนาองค์การ”

               กรมส่งเสริมสหกรณ์มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์มาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มขับเคลื่อนค่านิยมองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ปี 2554 ได้ประกาศค่านิยมองค์กร “ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ : creative thinking Proactive working Develop cooperatives (CPD)” สื่อสารและสร้างการรับรู้ไปยังบุคลากรทุกระดับ เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานของบุคลากรให้เห็นพ้องหรือแสดงออกไปในทิศทางเดียวกัน จากนั้นก็ดำเนินการค้นหาและยกย่องหน่วยงานต้นแบบค่านิยมองค์กรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ด้วยรูปแบบและวิธีการที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ตลอดมา

               เมื่อการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กรดำเนินการมาถึงจุดที่กรมฯ เห็นว่า บุคลากรขององค์กรแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่องค์กรพึงประสงค์ในระดับหนึ่งสามารถสะท้อนตัวตนขององค์กร แต่เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่จะยกระดับองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 ให้สามารถตอบสนองความคาดหวังของผู้รับบริการ ประชาชน หรือสังคม ที่มีความต้องการและคาดหวังจากการให้บริการขององค์กรสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

               กรมส่งเสริมสหกรณ์ เล็งเห็นว่าบุคลากรถือเป็นหัวใจสำคัญ และเป็นปัจจัยหลักที่จะนำพาองค์การไปสู่เป้าหมาย จำเป็นต้องปรับแนวคิด สร้างสภาพแวดล้อมให้บุคลากรมีการพัฒนาค้นหาวิธีการทำงานรูปแบบใหม่ มุ่งเน้นการทำงานในเชิงรุก ซื่อสัตย์ จริงจังและจริงใจต่อหน้าที่การงาน นำไปสู่องค์การที่มีสมรรถนะสูง เป็นแหล่งให้ความรู้และคำแนะนำด้านการสหกรณ์ต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงประชาชนทั่วไป จึงได้จัดโครงการนำร่องพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วยแนวคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) เพื่อพัฒนานวัตกรรมสู่การพัฒนาองค์การ เมื่อวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2562 ณ อิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก โดยการจัดโครงการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร. หะริน สัจเดย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โอภาส ปัญญา จากมหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสริมเทคนิคกระบวนการคิดด้วยการฝึกปฏิบัติ (workshop) สร้างความพึงพอใจ และผู้เข้าร่วมโครงการมีความเห็นตรงกันว่าเป็นโครงการที่สามารถจุดประกายหลักคิดการทำงานให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมได้เป็นอย่างดี ซึ่งหลังจากโครงการอบรมแล้วเสร็จจะมีการติดตามผล และจะได้สรุปนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาวางแผนการพัฒนาสร้างวัฒนธรรมกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ยั่งยืนต่อไป

 


 

6781086440307
พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

 

 

 pic krp somsak

สมศักดิ์  ภัทรวนาคุปต์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Tell01  : 02-6285148 ภายใน 556      
 fax01  : 02-6285140                           
 tell003  :  081-8091349   
                  
                 


ฺข่าวสารน่ารู้

ติดต่อหน่วยงาน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Tell
02-6285148 (ผอ.)
02-2817002
02-6285143
เบอร์ภายใน 271, 827
 fax
02-2817002 
02-6285143

CT06CT05CT04

 

ช่องทางบริการG11
G13เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 
W1
W3
W4
W2
W5
W7
W6
W8
 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

071439

Your IP: 18.232.38.214
2020-05-27 16:44