วันจันทร์, 23 กรกฎาคม 2561

การให้บริการคู่มือประชาชน

คู่มือประชาชน

ชื่อคู่มือ Download คู่มือ Download
แบบฟอร์ม

Download
คำแนะนำ

1 การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์  i03 i05
2 การขอความเห็นชอบการควบสหกรณ์  i03 i05
3 การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  i03 i05
4 การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน    i03 i05
5 การรับจดทะเบียนสหกรณ์  i03 i05
6 การเลือกตั้งผู้ชำระบัญชี
อยู่ระหว่างปรับปรุง i05
7 การนำเงินของสหกรณ์ไปลงทุนโดยซื้อหุ้นของสถาบันอื่น อยู่ระหว่างปรับปรุง i05
8 รับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์  i03 i05
9 รับจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์  i03 i05
10 รับจดทะเบียนควบสหกรณ์  i03 i05
11 รับจดทะเบียนสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยแยกจากสหกรณ์เดิม  i03 i05
12 การกำหนดวงเงินดำเนินกิจการของกลุ่มเกษตรกร อยู่ระหว่างปรับปรุง i05
13 การขอความเห็นชอบให้กับกลุ่มเกษตรกร   อยู่ระหว่างปรับปรุง i05
14 การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการรับฝากจากสมาชิกและกลุ่มเกษตรกรอื่น อยู่ระหว่างปรับปรุง i05
15 การรับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร  i03 i05
16 การรับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกรที่ควบเข้ากัน อยู่ระหว่างปรับปรุง i05
17 การรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร อยู่ระหว่างปรับปรุง i05
18 การอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ 
กรณีวงเงินไม่เกิน
 5 ล้านบาท
 i03 i05
19 การอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ 
กรณีวงเกินเกิน
 5 ล้านบาท
 i03 i05
20 การอนุมัติให้เงินกู้แก่กลุ่มเกษตรกร  i03 อยู่ระหว่างปรับปรุง
21 การอนุญาตให้สมาชิกนิคมสหกรณ์เข้ามาทำประโยชน์ในที่ดินของ
นิคมสหกรณ์ (กสน.
3)
 i03 อยู่ระหว่างปรับปรุง
22  การออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5)  i03 อยู่ระหว่างปรับปรุง
23 การขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์  i03 อยู่ระหว่างปรับปรุง
24 การขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตสหกรณ์ (การลงนามในสัญญา)  i03 อยู่ระหว่างปรับปรุง
25 การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ดินที่ได้รับเอกสารสิทธิ์ในเขตนิคมสหกรณ์  i03 อยู่ระหว่างปรับปรุง
26 การอนุมัติงบดุลของผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ กรณีที่ประชุมไม่ครบองค์ประชุม  อยู่ระหว่างปรับปรุง  i05
27 การอนุมัติงบดุลของผู้ชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร กรณีที่ประชุมไม่ครบองค์ประชุม  อยู่ระหว่างปรับปรุง  i05
6781086440307
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
 นางวนิดา  รุ่มโรย
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
E-mail : winida_r@cpd.go.th
ิดต่อ : 02-6285148 ภายใน 556

          

ติดต่อหน่วยงาน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Tell
02-6285148 (ผอ.)
02-8217002
02-6285143
เบอร์ภายใน 271, 827
 fax
02-8217002 
02-6285143

CT06CT05CT04

 

ฺBest Practices 2560

ช่องทางบริการG11
G13เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 
W1
W3
W4
W2
W5
W7
W6
W8
 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

028349

Your IP: 54.81.254.212
2018-07-23 05:52