วันศุกร์, 03 กรกฎาคม 2563

HeadWeb01

การให้บริการคู่มือประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชน (ปรับปรุง)

ชื่อคู่มือ Download คู่มือ Download
แบบฟอร์ม

Download
คำแนะนำ

1 การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ news01
 i03 i05
2 การขอความเห็นชอบการควบสหกรณ์ news01  i03 i05
3 การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ news01  i03 i05
4 การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน news01  i03 i05
5 การรับจดทะเบียนสหกรณ์ news01  i03 i05
6 การเลือกตั้งผู้ชำระบัญชี news01 อยู่ระหว่างปรับปรุง i05
7 การนำเงินของสหกรณ์ไปลงทุนโดยซื้อหุ้นของสถาบันอื่น news01 อยู่ระหว่างปรับปรุง i05
8 รับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ news01  i03 i05
9 รับจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์ news01  i03 i05
10 รับจดทะเบียนควบสหกรณ์ news01  i03 i05
11 รับจดทะเบียนสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยแยกจากสหกรณ์เดิม news01  i03 i05
12 การกำหนดวงเงินดำเนินกิจการของกลุ่มเกษตรกร news01 อยู่ระหว่างปรับปรุง i05
13 การขอความเห็นชอบควบกลุ่มเกษตรกร news01 อยู่ระหว่างปรับปรุง i05
14 การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการรับฝากจากสมาชิกและกลุ่มเกษตรกรอื่น news01 อยู่ระหว่างปรับปรุง i05
15 การรับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร news01  i03 i05
16 การรับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกรที่ควบเข้ากัน news01 อยู่ระหว่างปรับปรุง i05
17  การรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกลุ่มเกษตรก news01 อยู่ระหว่างปรับปรุง i05
18 การอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์
กรณีวงเงินไม่เกิน
 5 ล้านบาท
 
 i03 i05
19 การอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ 
กรณีวงเกินเกิน
 5 ล้านบาท
 
 i03 i05
20 การอนุมัติให้เงินกู้เงินทุนอื่นแก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   i03 i05
21 การอนุญาตให้สมาชิกนิคมสหกรณ์เข้ามาทำประโยชน์ในที่ดินของ
นิคมสหกรณ์ (กสน.
3)
 
 i03 i05
22  การออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5)   i03 i05
23 การขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์   i03 i05
24 การขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตสหกรณ์ (การลงนามในสัญญา)  i03 i05
25 การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ดินที่ได้รับเอกสารสิทธิ์ในเขตนิคมสหกรณ์  i03 i05
26 การอนุมัติงบดุลของผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ กรณีที่ประชุมไม่ครบองค์ประชุม news01  อยู่ระหว่างปรับปรุง  i05
27 การอนุมัติงบดุลของผู้ชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร กรณีที่ประชุมไม่ครบองค์ประชุม news01  อยู่ระหว่างปรับปรุง  i05
6781086440307
พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

 

 

 pic krp somsak

สมศักดิ์  ภัทรวนาคุปต์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Tell01  : 02-6285148 ภายใน 556      
 fax01  : 02-6285140                           
 tell003  :  081-8091349   
                  
                 


ฺข่าวสารน่ารู้

ติดต่อหน่วยงาน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Tell
02-6285148 (ผอ.)
02-2817002
02-6285143
เบอร์ภายใน 271, 827
 fax
02-2817002 
02-6285143

CT06CT05CT04

 

ช่องทางบริการG11
G13เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 
W1
W3
W4
W2
W5
W7
W6
W8
 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

075934

Your IP: 3.214.184.223
2020-07-03 23:56