วันจันทร์, 19 สิงหาคม 2562

HeadWeb01

 

 บุคลากร  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ข้าราชการ
somsak002

 


ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง 


คุณวุฒิ

โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์

 


: นายสมศักดิ์  ภัทรวนาคุปต์
: ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
: ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
: ทบ.บ. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
: 02-268-5148 ภายใน 556
: 02-268-5140
: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

wasana13

 


ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

คุณวุฒิ

โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์

 

 


: นางวาสนา  บุญเลิศวรกุล
: นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

 : บธ.บ (บัญชีบัณฑิต) 

: 02-628-5140 ภายใน 351
: 02-628-5140
: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง 

คุณวุฒิ


โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์

 

: นางสาวอรนุช  จ้อยเจือ
: นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

 : วท.บ. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
: บธ.บ. (บัญชี)
: บธ.ม (การเงินและการธนาคาร)

: 02-628-5140 ภายใน 351
: 02-628-5140
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง 

คุณวุฒิ


โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์

 


: นางสาวขวัญประภา  สุวรรณคูหา

: นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

: บธ.บ. (บัญชี)
: ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

: 02-628-5140 ภายใน 351
: 02-628-5140
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

rataya2ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง 

คุณวุฒิ

โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์: นางสาวภีรตยา  บุญเถิง

: นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

: บธ.บ. (บริหารธุรกิจบัณฑิต)

: 02-268-5140 ภายใน 351
: 02-628-5140
: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
พนักงานราชการ    

 

 

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง 

คุณวุฒิ

โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์

 

 

: นางสาวคนึงนิตย์  ปักนอก
: นักวิชาการสหกรณ์

: บธ.บ (บริหารธุรกิจบัณฑิต)

: 02-268-5140 ภายใน 351
: 02-268-5140
: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ลูกจ้างประจำ    
 

 

 

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง 

คุณวุฒิ

โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์

 

 

: นางสาวชุลีพร  ศรีกวีราช
: พนักงานพิมพ์ ส3

: ปวส.(คหกรรม)

: 02-628-5140 ภายใน 351
: 02-268-5140
: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

6781086440307
พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

 

 

 pic krp somsak

สมศักดิ์  ภัทรวนาคุปต์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ิดต่อ : 02-6285148 ภายใน 556

          

ฺข่าวสารน่ารู้

ติดต่อหน่วยงาน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Tell
02-6285148 (ผอ.)
02-2817002
02-6285143
เบอร์ภายใน 271, 827
 fax
02-2817002 
02-6285143

CT06CT05CT04

 

ช่องทางบริการG11
G13เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 
W1
W3
W4
W2
W5
W7
W6
W8
 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

051723

Your IP: 18.206.13.39
2019-08-19 20:53