วันจันทร์, 10 ธันวาคม 2561

h6

 

 บุคลากร  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ข้าราชการ
ว่าง

 


ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

คุณวุฒิ

โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์

 

 

wasana13

 


ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

คุณวุฒิ

โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์

 

 


: นางวาสนา  บุญเลิศวรกุล
: นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

: บธ.บ (บัญชีบัณฑิต) 

02-281-7002 ภายใน 271
02-628-5143,02-281-7002
: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง 

คุณวุฒิ


โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์

 

: นางสาวอรนุช  จ้อยเจือ
: นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

: วท.บ. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
: บธ.บ. (บัญชี)
: บธ.ม (การเงินและการธนาคาร)

: 02-628-5143 ภายใน 827
: 02-628-5143,02-281-7002
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง 

คุณวุฒิ


โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์

 


: นางสาวขวัญประภา  สุวรรณคูหา

: นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

: บธ.บ. (บัญชี)
: ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

: 02-628-5143 ภายใน 827
: 02-628-5143,02-281-7002
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

rataya2ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง 

คุณวุฒิ

โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์: นางสาวภีรตยา  บุญเถิง

: นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

: บธ.บ. (บริหารธุรกิจบัณฑิต)

: 02-281-7002 ภายใน 271
: 02-628-5143,02-281-7002
: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พนักงานราชการ    

 

 

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง 

คุณวุฒิ

โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์

 

 

: นางสาวคนึงนิตย์  ปักนอก
: นักวิชาการสหกรณ์

: บธ.บ (บริหารธุรกิจบัณฑิต)

: 02-281-7002 ภายใน 271
: 02-268-5143,02-281-7002
: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ลูกจ้างประจำ    
 

 

 

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง 

คุณวุฒิ

โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์

 

 

: นางสาวชุลีพร  ศรีกวีราช
: พนักงานพิมพ์ ส3

: ปวส.(คหกรรม)

: 02-281-7002 ภายใน 271
: 02-268-5143,02-281-7002
:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

6781086440307
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

 

 

ว่าง

 

 

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ิดต่อ : 02-6285148 ภายใน 556

          

ฺข่าวสารน่ารู้

ติดต่อหน่วยงาน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Tell
02-6285148 (ผอ.)
02-2817002
02-6285143
เบอร์ภายใน 271, 827
 fax
02-2817002 
02-6285143

CT06CT05CT04

 

ช่องทางบริการG11
G13เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 
W1
W3
W4
W2
W5
W7
W6
W8
 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

037709

Your IP: 52.91.245.237
2018-12-10 18:01