วันพุธ, 27 พฤษภาคม 2563

HeadWeb01

 บุคลากร  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ข้าราชการ

somsak002
ชื่อ-สกุล

นายสมศักดิ์ ภัทรวนาคุปต์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
คุณวุฒิ ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
ทบ.บ. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
โทรศัพท์ 081-8091349
02-268-5148 ภายใน 556
โทรสาร 02-2685140
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 wasana13
ชื่อ-สกุล

นางวาสนา บุญเลิศวรกุล
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
คุณวุฒิ บธ.บ (บัญชีบัณฑิต) 
โทรศัพท์ 02-2817002 ภายใน 271
โทรสาร 02-2685140
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 
ชื่อ-สกุล

นางสาวอรนุช จ้อยเจือ
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
คุณวุฒิ วท.บ. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
บธ.บ. (บัญชี)
บธ.ม (การเงินและการธนาคาร)
โทรศัพท์ 02-2685140 ภายใน 351
โทรสาร 02-2685140
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 yong02
ชื่อ-สกุล

นายณัฐกิตติ์  ศิริสุริยเดช
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
คุณวุฒิ บธ.บ. (การตลาด)
โทรศัพท์ 02-2817002 ภายใน 271
โทรสาร 02-2685140
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 bokie
ชื่อ-สกุล

นายรณชัย นิลสม
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
คุณวุฒิ ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์บัณฑิต)
โทรศัพท์ 02-2685140 ภายใน 351
โทรสาร 02-2685140
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

พนักงานราชการ


ชื่อ-สกุล

นางสาวคนึงนิตย์  ปักนอก
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์
คุณวุฒิ บธ.บ (บริหารธุรกิจบัณฑิต)
โทรศัพท์ 02-2685140 ภายใน 351
โทรสาร 02-2685140
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ลูกจ้างประจำ


ชื่อ-สกุล

นางสาวชุลีพร ศรีกวีราช
ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ ส3.
คุณวุฒิ ปวส.(คหกรรม)
โทรศัพท์ 02-2685140 ภายใน 351
โทรสาร 02-2685140
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

6781086440307
พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

 

 

 pic krp somsak

สมศักดิ์  ภัทรวนาคุปต์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Tell01  : 02-6285148 ภายใน 556      
 fax01  : 02-6285140                           
 tell003  :  081-8091349   
                  
                 


ฺข่าวสารน่ารู้

ติดต่อหน่วยงาน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Tell
02-6285148 (ผอ.)
02-2817002
02-6285143
เบอร์ภายใน 271, 827
 fax
02-2817002 
02-6285143

CT06CT05CT04

 

ช่องทางบริการG11
G13เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 
W1
W3
W4
W2
W5
W7
W6
W8
 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

071424

Your IP: 18.232.38.214
2020-05-27 15:49