วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

HeadWeb01

king1016

ข่าวประชาสัมพันธ์และข้อมูลเผยแพร่

เอกสารดาวน์โหลด

ความพึงพอใจ

 กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564new
กรอกผลการดำเนินการตามแผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน (ส่วนภูมิภาค) กรมส่งเสริมสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รวมแผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน (ส่วนภูมิภาค) กรมส่งเสริมสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Excel)

กรอกผลการดำเนินการตามแผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน (ส่วนกลาง) กรมส่งเสริมสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
new
รวมแผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน (ส่วนกลาง) กรมส่งเสริมสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Excel)
new

ตัวอย่างคำถามแผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน (ส่วนกลาง) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แบบรายงานการดำเนินการเพื่อยกระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์
 หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กษ 1113/325 ลงวันที่ 25 กันยายน 2562 เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อยกระดับการให้บริการของหน่วยงานส่วนกลาง กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 
 คะแนนผลการดำเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่งได้ส่วนเสีย ประจำปี พ.ศ. 2560 
 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง หน่วยงานที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลด้านการปรับปรุงและการพัฒนาการให้บริการและมีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนไ้ดส่วนเสีย ประจำปี พ.ศ.2560 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 10 หน่วยงานแรก
 กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจการเข้าใช้ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560
 หนังสือเลขที่ กษ 1113/11387 เรื่อง การจัดทำแผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการหน่วยงานในภูมิภาคของกรมส่งเสริมสหกรณ์พ.ศ. 2560
 เอกสารประกอบการจัดทำแผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการหน่วยงานในภูมิภาคของกรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2560

       1.ผลสรุปความพึงพอใจต่อการให้บริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในภาพรวม ปี พ.ศ. 2559
       2.แบบวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและแผนปรับปรุง/พัฒนาการให้บริการ
       3.แผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) และตัวชี้วัดความสำเร็จการปรับปรุง/พัฒนาการให้บริการ
       4.แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปรับปรุง/พัฒนาการให้บริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข่าวกิจกรรมกรมส่งเสริมสหกรณ์

ข่าวกิจกรรมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

การดำเนินการเรื่องการต่อต้านการทุจริตของกรมส่งเสริมสหกรณ์

1. กลุ่มพัฒนาระบบบริหารเสนออธิบดีเพื่อเห็นชอบในหลักการเพื่อการป้องปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในกรมส่งเสริมสหกรณ์
2. หน่วยงานส่วนกลางคัดเลือกผู้แทนที่มีคุณสมบัตร
3. อธิบดีคัดเลือกผู้แทนหน่วยงานเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
4. เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานของกรมฯ แนวทางการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล
5. ประกาศพฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้ เพื่อสร้างการรับรู้ไปยังหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นการป้องปรามการทุจริต
6. กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสพฤติกรรมของบุคลากรกรมฯ ที่มีแนวโน้มหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตหรือประพฤติมิชอบที่ยอมรับไม่ได้ไปยังช่องทางดังกล่าวที่อาจเป็นพฤติกรรมที่ทำให้เกิดการการทุจริตได้ ผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสพฤติกรรมของบุคลากรกรมฯ ผ่าน Email กลางของคณะกรรมการฯ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  และ Branner : คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในระบบอินทราเน็ตของกรมฯ  โดยต้องมี่ชื่อผู้แจ้ง พร้อมหลักฐานต่างๆ (ถ้ามี)  โดยกำหนดสิทธิ์ให้ผู้รับผิดชอบในการเข้าดูข้อมูล
7. 
คณะกรรมการฯพิจารณาประเด็นและรายงานเสนออธิบดีเพื่อพิจารณาเรื่องที่เชื่อถือได้/เชื่อถือไม่ได้
8. อธิบดีพิจารณาว่ามีเรื่องที่เชื่อถือได้/เชื่อถือไม่ได้ และคณะกรรมการฯ ดำเนินการดังนี้
8.1 เรื่องที่เชื่อถือได้ คณะกรรมการฯ จัดส่งประเด็นฯ พร้อมหลักฐาน (ถ้ามี) ไปยังระบบเรื่องร้องเรียนของกรมส่งเสริมสหกรณ์
8.2 เรื่องที่เชื่อถือไม่ได้ ให้ยุติเรื่องและแจ้งกลับผู้ร้องทาง Email
9. คณะกรรมการฯ ติดตามความก้าวหน้า สรุปรายงานต่ออธิบดี

 

Wisit Sisuwan 22nov2560
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 

 

 

M Pakpimon 


นางสาวพักตร์พิมล สุวรรณโณ 
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 


โทรศัพท์มือถือ :089-668-3157

โทรศัพท์ : 0-2628-5148
ภายใน : 556
โทรสาร : 0-2628-5140
      อีเมล์ : Pakpimon@cpd.go.th            

 

ฺข่าวสารน่ารู้

ค้นหา

ติดต่อหน่วยงาน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Tell
02-6285148 (ผอ.)
02-2817002
02-6285143
เบอร์ภายใน 271, 351
 fax
02-2817002 
02-6285143

CT06CT05CT04

 

ช่องทางบริการG11
G13เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


PT01

PT03

PT07

PT02

PT04

PT06

PT05

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

117905

Your IP: 3.238.132.225
2021-09-21 17:57

                                      WFH11 update02


PP1
กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564new


ท่านสามารถเลือกหัวข้อ การรายงาน การดาวน์โหลดเอกสาร ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้
sample08 กรอกรายงานผลการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564new
sample08 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564new
sample08 กรอกผลการดำเนินการตามแผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน (ส่วนภูมิภาค) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
sample08 รวมแผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน (ส่วนภูมิภาค) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Excel)
sample08 กรอกผลการดำเนินการตามแผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน (ส่วนกลาง) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
sample08 รวมแผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน (ส่วนกลาง) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Excel)
sample08ดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กร