วันจันทร์, 19 มีนาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์และข้อมูลเผยแพร่

เอกสารดาวน์โหลด

คู่มือประชาชน

 คู่มือที่ 26. การอนุมัติงบดุลของผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ กรณีที่ประชุมไม่ครบองค์ประชุม
 คู่มือที่ 27. การอนุมัติงบดุลของผู้ชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร กรณีที่ประชุมไม่ครบองค์ประชุม 
 หนังสือ ที่ กษ 1113/9099 ลงวันที่ 29  สิงหาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามคู่มือประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2559 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (สำหรับจังหวัดทุกจังหวัด)
 หนังสือ ที่ กษ 1113/9100 ลงวันที่ 29  สิงหาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามคู่มือประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2559 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (สำหรับ สสพ.1-2)
 แบบฟอร์มสำหรับขอชื่อผู้ใช้งานระบบ
 แนวทางการกำกับดูแลการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน กรมส่งเสริมสหกรณ์
 แนวทางปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 - 2
 การศึกษารูปแบบโครงสร้างและการบริหารที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
 แนวทางการจัดทำคำชี้แจงประกอบการขอปรับโครงสร้าง กรมส่งเสริมสหกรณ์
 การปฏิบัติตามคู่มือประชาชนของกรมส่งเสริมสหกรณ์
แบบสำรวจผลการดำเนินงานตามคู่มือประชาชน
 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือประชาชน

ข่าวกิจกรรมกรมส่งเสริมสหกรณ์

ข่าวกิจกรรมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 

 

 

6781086440307
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
 นางวนิดา  รุ่มโรย
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
E-mail : winida_r@cpd.go.th
ิดต่อ : 02-6285148 ภายใน 556

          

ฺBest Practices 2560

ช่องทางบริการG11
G13ติดต่อหน่วยงาน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

02-628-5148 #ภายใน 556(ห้องผอ.)
02-281-7002 #ภายใน 271
02-628-5143 #ภายใน 827

02-628-5143,02-281-7002

email group02

fackbook g03

lineG 01

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 
W1
W3
W4
W2
W5
W7
W6
W8
 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

023879

Your IP: 54.162.229.109
2018-03-19 08:27