วันจันทร์, 12 เมษายน 2564

HeadWeb01

king1016

ข่าวประชาสัมพันธ์และข้อมูลเผยแพร่

เอกสารดาวน์โหลด

ความพึงพอใจ

แผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน (ส่วนกลาง) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตัวอย่างคำถามแผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน (ส่วนกลาง) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน (ส่วนกลาง) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แบบรายงานการดำเนินการเพื่อยกระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์
 หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กษ 1113/325 ลงวันที่ 25 กันยายน 2562 เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อยกระดับการให้บริการของหน่วยงานส่วนกลาง กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 
 คะแนนผลการดำเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่งได้ส่วนเสีย ประจำปี พ.ศ. 2560 
 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง หน่วยงานที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลด้านการปรับปรุงและการพัฒนาการให้บริการและมีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนไ้ดส่วนเสีย ประจำปี พ.ศ.2560 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 10 หน่วยงานแรก
 กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจการเข้าใช้ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560
 หนังสือเลขที่ กษ 1113/11387 เรื่อง การจัดทำแผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการหน่วยงานในภูมิภาคของกรมส่งเสริมสหกรณ์พ.ศ. 2560
 เอกสารประกอบการจัดทำแผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการหน่วยงานในภูมิภาคของกรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2560

       1.ผลสรุปความพึงพอใจต่อการให้บริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในภาพรวม ปี พ.ศ. 2559
       2.แบบวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและแผนปรับปรุง/พัฒนาการให้บริการ
       3.แผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) และตัวชี้วัดความสำเร็จการปรับปรุง/พัฒนาการให้บริการ
       4.แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปรับปรุง/พัฒนาการให้บริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข่าวกิจกรรมกรมส่งเสริมสหกรณ์

ข่าวกิจกรรมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

Wisit Sisuwan 22nov2560

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 

 

 ว่าง


ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
                      
                 


ฺข่าวสารน่ารู้

ติดต่อหน่วยงาน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Tell
02-6285148 (ผอ.)
02-2817002
02-6285143
เบอร์ภายใน 271, 351
 fax
02-2817002 
02-6285143

CT06CT05CT04

 

ช่องทางบริการG11
G13เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 
W1
W3
W4
W2
W5
W7
W6
W8
 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

098564

Your IP: 3.236.231.14
2021-04-12 23:22

Repor01t

sample08กรอกแผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน (ส่วนภูมิภาค) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564new
sample08กรอกแผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน (ส่วนกลาง) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564new

sample08แบบรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564new