วันจันทร์, 17 กุมภาพันธ์ 2563

HeadWeb01

king1016

ข่าวประชาสัมพันธ์และข้อมูลเผยแพร่

เอกสารดาวน์โหลด

คู่มือประชาชน

Citizen Feedback 
คู่มือที่ 26. การอนุมัติงบดุลของผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ กรณีที่ประชุมไม่ครบองค์ประชุม
 คู่มือที่ 27. การอนุมัติงบดุลของผู้ชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร กรณีที่ประชุมไม่ครบองค์ประชุม 
 หนังสือ ที่ กษ 1113/9099 ลงวันที่ 29  สิงหาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามคู่มือประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2559 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (สำหรับจังหวัดทุกจังหวัด)
 หนังสือ ที่ กษ 1113/9100 ลงวันที่ 29  สิงหาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามคู่มือประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2559 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (สำหรับ สสพ.1-2)
 แบบฟอร์มสำหรับขอชื่อผู้ใช้งานระบบ
 แนวทางการกำกับดูแลการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน กรมส่งเสริมสหกรณ์
 แนวทางปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 - 2
 การศึกษารูปแบบโครงสร้างและการบริหารที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
 แนวทางการจัดทำคำชี้แจงประกอบการขอปรับโครงสร้าง กรมส่งเสริมสหกรณ์
 การปฏิบัติตามคู่มือประชาชนของกรมส่งเสริมสหกรณ์
แบบสำรวจผลการดำเนินงานตามคู่มือประชาชน
 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือประชาชน

ข่าวกิจกรรมกรมส่งเสริมสหกรณ์

ข่าวกิจกรรมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

6781086440307
พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

 

 

 pic krp somsak

สมศักดิ์  ภัทรวนาคุปต์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Tell01  : 02-6285148 ภายใน 556      
 fax01  : 02-6285140                           
 tell003  :  081-8091349   
                  
                 


ฺข่าวสารน่ารู้

ติดต่อหน่วยงาน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Tell
02-6285148 (ผอ.)
02-2817002
02-6285143
เบอร์ภายใน 271, 827
 fax
02-2817002 
02-6285143

CT06CT05CT04

 

ช่องทางบริการG11
G13เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 
W1
W3
W4
W2
W5
W7
W6
W8
 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

064160

Your IP: 34.226.244.70
2020-02-17 23:08