วันจันทร์, 19 พฤศจิกายน 2561

h6

king1016

ข่าวประชาสัมพันธ์และข้อมูลเผยแพร่

เอกสารดาวน์โหลด

คู่มือประชาชน

Citizen Feedback 
คู่มือที่ 26. การอนุมัติงบดุลของผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ กรณีที่ประชุมไม่ครบองค์ประชุม
 คู่มือที่ 27. การอนุมัติงบดุลของผู้ชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร กรณีที่ประชุมไม่ครบองค์ประชุม 
 หนังสือ ที่ กษ 1113/9099 ลงวันที่ 29  สิงหาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามคู่มือประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2559 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (สำหรับจังหวัดทุกจังหวัด)
 หนังสือ ที่ กษ 1113/9100 ลงวันที่ 29  สิงหาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามคู่มือประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2559 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (สำหรับ สสพ.1-2)
 แบบฟอร์มสำหรับขอชื่อผู้ใช้งานระบบ
 แนวทางการกำกับดูแลการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน กรมส่งเสริมสหกรณ์
 แนวทางปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 - 2
 การศึกษารูปแบบโครงสร้างและการบริหารที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
 แนวทางการจัดทำคำชี้แจงประกอบการขอปรับโครงสร้าง กรมส่งเสริมสหกรณ์
 การปฏิบัติตามคู่มือประชาชนของกรมส่งเสริมสหกรณ์
แบบสำรวจผลการดำเนินงานตามคู่มือประชาชน
 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือประชาชน

ข่าวกิจกรรมกรมส่งเสริมสหกรณ์

ข่าวกิจกรรมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

6781086440307
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

 

 

ว่าง

 

 

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ิดต่อ : 02-6285148 ภายใน 556

          

ฺข่าวสารน่ารู้

ติดต่อหน่วยงาน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Tell
02-6285148 (ผอ.)
02-2817002
02-6285143
เบอร์ภายใน 271, 827
 fax
02-2817002 
02-6285143

CT06CT05CT04

 

ช่องทางบริการG11
G13เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 
W1
W3
W4
W2
W5
W7
W6
W8
 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

035927

Your IP: 54.234.228.185
2018-11-19 06:02