วันจันทร์, 23 กรกฎาคม 2561

king1016

แบบสอบถามความคิดเห็น/แบบรายงาน

:: แบบสอบถามความคิดเห็น

i03 แบบสอบถามความคิดเห็นของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกต่อการให้บริการของหน่วยงานส่วนภูมิภาค
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 news01
i03 แบบสอบถามความคิดเห็นของหน่วยงานราชการต่อการให้บริการของหน่วยงานส่วนภูมิภาค
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 news01
i03 แบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มอาชีพต่อการให้บริการของหน่วยงานส่วนภูมิภาค
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 news01
2134ข้อคำถามแบบสอบถามความคิดเห็นของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ต่อการให้บริการของหน่วยงานส่วนภูมิภาคของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 news01
2134ข้อคำถามแบบสอบถามความคิดเห็นของหน่วยงานราชการต่อการให้บริการของหน่วยงานส่วนภูมิภาคของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 news01
2134ข้อคำถามแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มอาชีพ ต่อการให้บริการของหน่วยงานส่วนภูมิภาคของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561news01

 

:: แบบรายงาน

icon04 แบบรายงานการดำเนินการเพื่อยกระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์และข้อมูลเผยแพร่

เอกสารดาวน์โหลด

คู่มือประชาชน

Citizen Feedback 
คู่มือที่ 26. การอนุมัติงบดุลของผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ กรณีที่ประชุมไม่ครบองค์ประชุม
 คู่มือที่ 27. การอนุมัติงบดุลของผู้ชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร กรณีที่ประชุมไม่ครบองค์ประชุม 
 หนังสือ ที่ กษ 1113/9099 ลงวันที่ 29  สิงหาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามคู่มือประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2559 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (สำหรับจังหวัดทุกจังหวัด)
 หนังสือ ที่ กษ 1113/9100 ลงวันที่ 29  สิงหาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามคู่มือประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2559 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (สำหรับ สสพ.1-2)
 แบบฟอร์มสำหรับขอชื่อผู้ใช้งานระบบ
 แนวทางการกำกับดูแลการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน กรมส่งเสริมสหกรณ์
 แนวทางปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 - 2
 การศึกษารูปแบบโครงสร้างและการบริหารที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
 แนวทางการจัดทำคำชี้แจงประกอบการขอปรับโครงสร้าง กรมส่งเสริมสหกรณ์
 การปฏิบัติตามคู่มือประชาชนของกรมส่งเสริมสหกรณ์
แบบสำรวจผลการดำเนินงานตามคู่มือประชาชน
 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือประชาชน

ข่าวกิจกรรมกรมส่งเสริมสหกรณ์

ข่าวกิจกรรมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

6781086440307
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
 นางวนิดา  รุ่มโรย
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
E-mail : winida_r@cpd.go.th
ิดต่อ : 02-6285148 ภายใน 556

          

ติดต่อหน่วยงาน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Tell
02-6285148 (ผอ.)
02-8217002
02-6285143
เบอร์ภายใน 271, 827
 fax
02-8217002 
02-6285143

CT06CT05CT04

 

ฺBest Practices 2560

ช่องทางบริการ



G11
G13



เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 
W1
W3
W4
W2
W5
W7
W6
W8
 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

028348

Your IP: 54.81.254.212
2018-07-23 05:29
king1019
กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการสอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการของหน่วยงานส่วนภูมิภาคของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฏาคม 2561 โดยสามารถกรอบแบบสอบถามได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

แบบสำรวจความคิดเห็นของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรต่อการให้บริการของหน่วยงานส่วนภูมิภาคของกรมส่งเสริมสหกรณ์news01

แบบสำรวจความคิดเห็นของหน่วยงานราชการต่อการให้บริการของหน่วยงานส่วนภูมิภาคของกรมส่งเสริมสหกรณ์news01
แบบสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มอาชีพต่อการให้บริการของหน่วยงานส่วนภูมิภาค
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์news01