สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

 
ปี พ.ศ. 2562

ธันวาคม พ.ศ. 2562
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
ตุลาคม พ.ศ. 2562
กันยายน พ.ศ. 2562 
สิงหาคม พ.ศ. 2562 
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
มิถุนายน พ.ศ. 2562
พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เมษายน พ.ศ. 2562
มีนาคม พ.ศ. 2562
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
มกราคม พ.ศ. 2562

ปี พ.ศ. 2561

ธันวาคม พ.ศ. 2561
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ตุลาคม พ.ศ. 2561
กันยายน พ.ศ. 2561
สิงหาคม พ.ศ. 2561
กรกฎาคม พ.ศ. 2561
มิถุนายน พ.ศ. 2561
พฤษภาคม พ.ศ. 2561
เมษายน พ.ศ. 2561
มีนาคม พ.ศ. 2561
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
มกราคม พ.ศ. 2561

ปี พ.ศ. 2560

ธันวาคม พ.ศ. 2560
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ตุลาคม พ.ศ. 2560
กันยายน พ.ศ. 2560
สิงหาคม พ.ศ. 2560
กรกฎาคม พ.ศ. 2560
มิถุนายน พ.ศ. 2560
พฤษภาคม พ.ศ. 2560
เมษายน พ.ศ. 2560
มีนาคม พ.ศ. 2560
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
มกราคม พ.ศ. 2560

 


ปี พ.ศ. 2559

ธันวาคม พ.ศ. 2559
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ตุลาคม พ.ศ. 2559
กันยายน พ.ศ. 2559
สิงหาคม พ.ศ. 2559
กรกฎาคม พ.ศ. 2559
มิถุนายน พ.ศ. 2559
พฤษภาคม พ.ศ. 2559
เมษายน พ.ศ. 2559
มีนาคม พ.ศ. 2559
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
มกราคม พ.ศ. 2559