มาตรา 9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด

ประกาศ ประกวดสอบราคา


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

ปี พ.ศ. 2561

ธันวาคม พ.ศ. 2561
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ตุลาคม พ.ศ. 2561
กันยายน พ.ศ. 2561
สิงหาคม พ.ศ. 2561
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 icon new
มิถุนายน พ.ศ. 2561 icon new
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 icon new
เมษายน พ.ศ. 2561 icon new
มีนาคม พ.ศ. 2561
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
มกราคม พ.ศ. 2561

 

ปี พ.ศ. 2560

ธันวาคม พ.ศ. 2560
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ตุลาคม พ.ศ. 2560
กันยายน พ.ศ. 2560
สิงหาคม พ.ศ. 2560
กรกฎาคม พ.ศ. 2560
มิถุนายน พ.ศ. 2560
พฤษภาคม พ.ศ. 2560
เมษายน พ.ศ. 2560
มีนาคม พ.ศ. 2560
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
มกราคม พ.ศ. 2560

 

ปี พ.ศ. 2559

ธันวาคม พ.ศ. 2559
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ตุลาคม พ.ศ. 2559
กันยายน พ.ศ. 2559
สิงหาคม พ.ศ. 2559
กรกฎาคม พ.ศ. 2559
มิถุนายน พ.ศ. 2559
พฤษภาคม พ.ศ. 2559
เมษายน พ.ศ. 2559
มีนาคม พ.ศ. 2559
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
มกราคม พ.ศ. 2559

ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม


ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณฯข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณฯ


ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธาณประโยชน์ฯ


รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม


 เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส

(1)  การจัดหาพัสดุ

(2)  การให้บริการประชาชน

(3)  การบริหารงานของหน่วยงาน

(4)  การบริหารงบประมาณ

(5)  การบริหารงานบุคคล

(6)  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน