มาตรา 7 หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการ
โครงสร้างองค์กร มาตรา 7 (1)
 
โครงสร้างและการจัดองค์กร มาตรา 7(1) - (3)
     
อำนาจหน้าที่ มาตรา 7 (2)
 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กรมส่งเสริมสหกรณ์
     
สถานที่ติดต่อ มาตรา 7 (3)
 
สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
     
กฏ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ มาตรา 7 (4)
 
- กฎหมายและแนวปฏิบัติ -
     
มาตรา 9 ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด
ผลการพิจารณาหรือคำวิจิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง มาตรา 9 (1)
     
จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563
 
ผลการประกวดราคาสอบราคา
 
นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 (4) มาตรา 9 (2)
   
     
นโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์
 
  นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  นโยบาย อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์) ปี 2565
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
  แผนปฏิบัติราชการ
  แผนงาน / โครงการตามยุทธศาสตร์
     
แผนยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี
 
แผนยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ.2560 - 2579
     
     
แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังดำเนินการ มาตรา 9 (3)
 
งบประมาณประจำปี 2564
งบประมาณประจำปี 2563
งบประมาณประจำปี 2562
งบประมาณประจำปี 2561
งบประมาณประจำปี 2560
งบประมาณประจำปี 2559
แผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ พ.ศ. 2559-2560
     
คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน มาตรา 9 (4)
 

คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน

คู่มือสำหรับประชาชนของกรมส่งเสริมสหกรณ์
     
สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง มาตรา 9 (5)
 
  สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างถึงในราชกิจจานุเบกษา
     
สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ มาตรา 9 (6)
   
     
1. สัญญาสัมปทาน
 
- ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง - 
     
2. สัญญาอื่น ๆ (สัญญาจ้าง , สัญญาเช่า , สัญญาซื้อ - ขายครุภัณฑ์)
 
  สัญญาจ้างการดูแลบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระยะเวลา 12 เดือน
  สัญญาจ้างงานจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 61
  สัญญาจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์
  สัญญาจ้างเหมาดูแลรักษาลิฟท์พร้อมรวมอุปกรณ์และอะไหล่ทุกชนิดของกรมส่งเสริมสหกรณ์
  สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของกรมส่งเสริมสหกรณ์
  สัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
  สัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมสหกรณ์
  สัญญาเช่าระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จำนวน 3 เครื่อง
     
มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฏหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย มาตรา 9 (7)
 
มติคณะรัฐมนตรี
     
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด มาตรา 9 (8)
 
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1
  สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
    - ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง -
  เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
  (1) การจัดหาพัสดุ
  (2) การให้บริการประชาชน
  (3) การบริหารงานของหน่วยงาน
  (4) การบริหารงบประมาณ
  (5) การบริหารงานบุคคล
  (6) การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
  รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่ง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
  งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ
  ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์
  รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
     
 
     
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น