มาตรา 9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด

ประกาศ ประกวดสอบราคา


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

 

ปี พ.ศ. 2560

ธันวาคม พ.ศ. 2560
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ตุลาคม พ.ศ. 2560
กันยายน พ.ศ. 2560
สิงหาคม พ.ศ. 2560
กรกฎาคม พ.ศ. 2560
มิถุนายน พ.ศ. 2560
พฤษภาคม พ.ศ. 2560
เมษายน พ.ศ. 2560
มีนาคม พ.ศ. 2560
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
มกราคม พ.ศ. 2560

 


ปี พ.ศ. 2559

ธันวาคม พ.ศ. 2559
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ตุลาคม พ.ศ. 2559
กันยายน พ.ศ. 2559
สิงหาคม พ.ศ. 2559
กรกฎาคม พ.ศ. 2559
มิถุนายน พ.ศ. 2559
พฤษภาคม พ.ศ. 2559
เมษายน พ.ศ. 2559
มีนาคม พ.ศ. 2559
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
มกราคม พ.ศ. 2559