รายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานหรือผลการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

 

          ซึ่งเป็นเอกสารลับของทางราชการ ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 หมวด 2 ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย