การบริหารงานบุคคล

   ข้อ 5 ให้หน่วยงานของรัฐจ้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ดังนี้

   (1) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร เอกสารหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหรือสรรหาในแต่ละคราว ดูรายละเอียด
   (2) รายงานผลการดำเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร ดูรายละเอียด
   (3) มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงาน และผลการประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงาน ดูรายละเอียด
   (4) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน ดูรายละเอียด
   (5) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ดูรายละเอียด
   (6) รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษต่อบุคลากรและรายงานผลเกี่ยวกับการประเมินผลปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ดูรายละเอียด