การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่1/2563

24 เมษายน 2563 นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ครั้งที่ 1/2563 โดยมีประเด็นหารือ เรื่อง การขอเอกสารทางราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 และการประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการโดดเด่น ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์