การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2562

22 กรกฎาคม 2562 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งการประชุมคณะกรรมการฯ ในครั้งนี้มีวาระการพิจารณากรณีการขอสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุมโรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม