โครงการอบรม "ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ" ประจำปีงบประมาณ 2562

นายศักดิ์ชัย  ไชยพุทธ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดโครงการอบรม "เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ" ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้แก่บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีการถ่ายทอดการอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต (Web Conference) โดยมีนางสาวปณิศา  เหลืองวรเมท  ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยากร ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 126 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์