การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2562

7 พฤษภาคม 2562 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2562โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้กำหนดจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กับข้าราชการและพนักงานราชการบรรจุใหม่ โดยจะดำเนินการถ่ายทอดผ่านระบบการประชุมทางไกล (Web Conference) ให้กับข้าราชการส่วนภูมิภาคด้วย และรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 6
กรมส่งเสริมสหกรณ์