การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่1/2562

5 กุมภาพันธ์ 2562 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่1/2562 โดยมีประเด็นหารือ เรื่องการจัดประเภทข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ หลักเกณฑ์การขอข้อมูลข่าวสาร การขออนุญาต และกำหนดแบบคำขอข้อมูลข่าวสาร รวมถึงพิจารณาเรื่องหลักเกณฑ์การขอเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อให้ครอบคลุมและมีความเหมาะสม ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์