การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2561

29 มิถุนายน 2561 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2561  เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 129 กรมส่งเสริมสหกรณ์