การเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมอนามัย

28 กันยายน 2560 นางสาววราลักษณ์ มะลิซ้อน นักวิชาการสถิติชำนาญการ รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศพร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมอนามัย เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการต่อไป