การอบรม “เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร” ให้แก่บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในส่วนกลาง

นายธนิต จันทร์ประทีป ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดการอบรม “เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร” ให้แก่บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในส่วนกลาง โดยมีนางภาวนา ฤกษ์หร่าย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยากร .ในวันที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 126 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์