การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2560

15 กันยายน 2560 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2560  เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์