การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์  ครั้งที่ 1/2558

นายเสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์   ครั้งที่ 1/2558เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ชั้น 4 กรมส่งเสริมสหกรณ์