เอกสารดาวน์โหลด

 icondownload bullet แนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนn0006update2day

      ดาวน์โหลดเอกสาร หนังสือถึงสำนักงานสหกรณ์จังหวัด   
      - ดาวน์โหลดเอกสาร แนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน
      - ดาวน์โหลดเอกสาร (ร่าง) บันทึกข้อตกลงยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากทางราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ   ในสังกัดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจ

      - ดาวน์โหลดเอกสาร แบบโครงการเพื่อประกอบการขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
      - ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสำรวจข้อมูลสมาชิกกลุ่มอาชีพโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน ปี 2563
      - ดาวน์โหลดเอกสาร แบบรายงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์/กลุ่มเกษตกร   ฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
      - ดาวน์โหลดเอกสาร Excel แบบรายงานผลการใช้ประโยชน์จากวัสดุ อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนฯ
      - ดาวน์โหลดเอกสาร Excel แบบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนฯ

 icondownload bullet การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  

      - ดาวน์โหลดเอกสาร หนังสือถึงสหกรณ์จังหวัด   
      - ดาวน์โหลดเอกสาร แบบประเมินผลโครงการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรตามนโยบายรัฐ ภายใต้โครงการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์ ปี 2563
      - ดาวน์โหลดเอกสาร แบบประเมินผลโครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์ตลอด
ห่วงโซ่


icondownload bullet  มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวัรสโคโรนาสายพันธ์ 2019 (Covid-19) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  

      - ดาวน์โหลดเอกสาร หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด   
      - ดาวน์โหลดเอกสาร หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
      - ดาวน์โหลดเอกสาร หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
 
      - ดาวน์โหลดเอกสาร ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
      - ดาวน์โหลดเอกสาร สรุปรายชื่อวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรที่มีการตัดเย็บ
      - ดาวน์โหลดเอกสาร Excel รายชื่อกลุ่มอาชีพภายใต้สังกัดสหกรณ์ (ประเภทตัดเย็บ)
      - ดาวน์โหลดเอกสาร Excel รายชื่อกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่อยู่ในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรที่มีการตัดเย็บ
      - ดาวน์โหลดเอกสาร Excel รายงานสรุปประเภทกิจการของวิสาหกิจชุมชนและ/เครือข่ายที่ผลิตสินค้าและบริการ

a2 หมายเหตุ "ทั้งนี้ รายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่แนบมาจากการสำรวจเบื้องต้นของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อกลุ่มเป้าหมายได้" 

a2 หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดได้ที่เบอร์ 02 628 5535 กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ประมงและปศุสัตว์

 

icondownload bullet  การจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 "เรื่อง รูปแบบการส่งเสริมการเกษตรแบบตลาดนำการผลิต"

icondownload bullet  แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ ระยะที่ 2 (ดาวน์โหลด)     

icondownload bullet  แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ (ดาวน์โหลด) 

icondownload bullet  - จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจกำกับและติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดาวน์โหลด 
     - แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจกำกับและติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดาวน์โหลด 

     - แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจกำกับและติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด 

icondownload bullet  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพสหกรณ์ในการดำเนินธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมโค (ดาวน์โหลดเอกสารบรรยาย) 

icondownload bullet  โครงการประชุม "การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560" 

           - ดาวน์โหลด ppt. เอกสารบรรยาย แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560
           - ดาวน์โหลดเอกสาร พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560
           - ดาวน์โหลดเอกสาร สิทธิ หน้าที่และการคุ้มครองฯ
           - ดาวน์โหลดเอกสาร การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของคู่สัญญาฯ
           - ดาวน์โหลดเอกสาร ข้อควรรู้ก่อนทำสัญญาฯ
           - ดาวน์โหลดเอกสาร หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติฯ

icondownload bullet  โครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

            1. โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร (ดาวน์โหลดเอกสาร  

            2. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรี่อง Smart Farmer (ดาวน์โหลดเอกสาร                   

                 -  กิจกรรมประชุม/อบรม พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)
                 -  กิจกรรมประชุม/อบรม ปรับแนวคิดเพื่อก้าวสู่การเป็น Smart Farmer  

            3. โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร  (ดาวน์โหลดเอกสาร)                                   
                 -  กิจกรรมประชุม/อบรม การวางแผนการบริหารจัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกัน     
                 -  กิจกรรมประชุม/อบรม การบำรุงดูแลรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตร 
     

            4. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร  (ดาวน์โหลดเอกสาร)  
                 -  กิจกรรมประชุม/อบรม การจัดทำแผนธุรกิจเมล็ดพันธุ์    
                 -  กิจกรรมประชุม/อบรม สร้างเครือข่ายการตลาดเมล็ดพันธุ์สหกรณ์                                           

            5. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  (ดาวน์โหลดเอกสาร)   
                 -  กิจกรรมประชุม/อบรม ทบทวนแผนการตลาด/เชื่อมโยงตลาด แปลงใหญ่ ปี 2559   
                 -  กิจกรรมประชุม/อบรม ทบทวนแผนการตลาด/เชื่อมโยงตลาด แปลงใหญ่ ปี 2560    
                 -  กิจกรรมประชุม/อบรม การบริหารจัดการด้านการรวมกลุ่ม แปลงใหญ่ ปี 2561 
                                         

            6. โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร             
                 -  ดาวน์โหลดเอกสาร  icondownload bullet คู่มือโครงการฯ  icondownload bullet แบบรายงาน 
                 -  กิจกรรมประชุม/อบรม การวางแผนบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร   
                 -  กิจกรรมประชุม/อบรม หลักการพัฒนาสินค้าปลอดภัยให้มี QR Code (Co - op Market ในนิคมสหกรณ์)     
                 -  กิจกรรมประชุม/อบรม การพัฒนาตลาดสินค้าปลอดภัย (Co - op Market ในนิคมสหกรณ์)                        

            7. โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ  icondownload bullet แนวทางการปฏิบัติงาน  icondownload bullet รายชื่อและแผนปฏิบัติงาน icondownload bullet แบบรายงาน
                 -  กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ     
                 -  กิจกรรมพัฒนาสหกรณ์การเกษตรโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหอการค้า   
                 -  กิจกรรมพัฒนาการดำเนินธุรกิจศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์                                    

            8. โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร                                     
                 -  กิจกรรมประชุม/อบรม รวมทั้งหมด 49 กิจกรรม (ดาวน์โหลดเอกสาร* ปรับปรุงข้อมูลใหม่ด้านล่าง
                 * ปรับปรุงข้อมูลใหม่เฉพาะกิจกรรมคลัสเตอร์ประมง <<ดาวน์โหลด>>  
        
                 * ปรับปรุงข้อมูลใหม่เฉพาะกิจกรรมคลัสเตอร์ปศุสัตว์ <<ดาวน์โหลด>>  
                 -  แบบรายงานผลการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการพัฒนาศักยภาพฯ  
                 -  แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้ประโยชน์ฯ โครงการพัฒนาศักยภาพฯ  
                 รวมแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพฯ  

            9. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร           
                 -  คู่มือโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (ดาวน์โหลดเอกสาร)   * ปรับปรุงข้อมูลใหม่ด้านล่าง 
                 * ปรับปรุงข้อมูลใหม่คู่มือโครงการธนาคารสินค้าเกษตร <<ดาวน์โหลด>>  
                 * แบบรายงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร <<ดาวน์โหลด>>            

            10. โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมทั้งระบบ                                    
                 -  คู่มือโครงการ (ดาวน์โหลดเอกสาร)                                                                 

 icondownload bullet เอกสารประกอบการบรรยาย การจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (ดาวน์โหลดที่นี่

icondownload bullet ทำเนียบสหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ ปี พ.ศ.2561 (ดาวน์โหลดที่นี่

icondownload bullet การคำนวณคะแนนกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ (ดาวน์โหลดที่นี่) 

icondownload bullet คำแนะนำโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดาวน์โหลดที่นี่)

icondownload bullet เอกสารแนบหนังสือ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1107/5574 ลว. 28 พ.ค. 61 เรื่อง การติดตามผลการดำเนินโครงการตามปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

      a2   โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทดแทนแรงงานเกษตร (ดาวน์โหลดที่นี่) 

      a2   โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร (ดาวน์โหลดที่นี่) 

      a2   โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร (ดาวน์โหลดที่นี่) 

      a2   โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจสินค้าเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ดาวน์โหลดที่นี่) 

      a2   โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าในระบบสถาบันเกษตรกร (ดาวน์โหลดที่นี่) 

      a2   โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ดาวน์โหลดที่นี่

icondownload bullet หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่อง ซักซ้อมแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

icondownload bullet เอกสารตัวอย่างสัญญาซื้อขาย ดาวน์โหลด

icondownload bullet เอกสารตัวอย่างสัญญาจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลด

icondownload bullet เอกสารโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกร จัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) (ดาวน์โหลดที่นี่)

icondownload bullet เอกสารโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (ดาวน์โหลดที่นี่)

icondownload bullet เอกสารโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวม การแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร (ดาวน์โหลดที่นี่)

icondownload bullet การจัดทำแผนธุรกิจของสหกรณ์ (พร้อมตัวอย่าง) (ดาวน์โหลดที่นี่)

icondownload bullet การทำป้ายแสดงรายการ (ดาวน์โหลดที่นี่)

icondownload bullet คู่มือแนะนำการใช้งานระบบรายงาน โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (ธนาคารโคนมทดแทนฝูง) (ดาวน์โหลดที่นี่)

icondownload bullet คู่มือแนะน าการใช้งานระบบรายงาน โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร) (ดาวน์โหลดที่นี่)

icondownload bullet การคัดเลือกผู้แทนสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

      a2  ดาวน์โหลดเอกสาร

icondownload bullet การจัดทำข้อมูลประกอบคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 (Video conference 31 ม.ค. 2561) 

      a2  ดาวน์โหลดเอกสาร

icondownload bullet แนวทางการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. 2561 - 2565 (Video conference 12 ม.ค. 2561)

      a2  ดาวน์โหลดเอกสาร

icondownload bullet การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ (Video conference 10 ม.ค. 2561)

      a2  เอกสาร การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ 10 มค 60

      a2  แบบสำรวจโครงการ 

icondownload bullet ธนาคารสินค้าเกษตร (ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

icondownload bullet แนวทางการขอใช้เครื่องหมายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม คลิกที่นี่)

icondownload bullet คู่มือ/แนวทาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

      - โครงการพัฒนาความเข้มเข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (1 สหกรณ์การเกษตร 1 อำเภอ)  เอกสารแนบ

      - โครงการพัฒนาความเข้มเข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (1 สหกรณ์ภาคการเกษตร 1 หอการค้า)  เอกสารแนบ

      - การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ เอกสารแนบ

      - โครงการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปี 2561 

      - โครงการสนับสนุนการจัดตั้งตลาดกลาง ปี 2561 

icondownload bullet แบบฟอร์มโครงการตลาดเกษตรกร

icondownload bullet แบบฟอร์มโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน

icondownload bullet แบบฟอร์มโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจสินค้าเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

icondownload bullet แบบตอบรับ แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการเขื่อมโยงเครือข่ายตลอดห่วงโซ่คุณค่าฯ

 

แบบประเมินผลโครงการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรตามนโยบายรัฐ                 

ภายใต้โครงการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์ ปี 2563